Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Stacjonarny kurs PADI Basic Freediver we wspó?pracy z Paw?em Roguskim

Na maj 2017 roku wraz z Paw?em Roguskim - instruktorem freedivingu Apnea Academy i PADI planujemy po??czonymi si?ami przeprowadzi? basenowy kurs stacjonarny na poziomie PADI Basic Freediver. Obaj mamy nadziej?, ?e b?dzie to pocz?tek d?ugotrwa?ej wspó?pracy w zakresie szkole? freedivingowych zarówno basenowych, jak i na wodach otwartych.

Pierwszy kurs PADI Basic Freediver prowadzony wspólnie przez Paw?a Roguskiego i Tomka Nitk? b?dzie odbywa? si? w Warszawie w:
● poniedzia?ki od 18:30 do ok. 21:30 na ul. Wi?niowej 56 (teoria)
● ?rody od 20:15 do 21:45 w OSiR W?ochy na ul. G?adkiej 18 (basen)
Kurs obejmuje 5 sesji teoretycznych (ka?da po ok. 2:30 - 3 godziny) i 4 zaj?cia w basenie trwaj?ce po 90 minut

Kurs b?dzie odbywa? si? mi?dzy 8 maja (poniedzia?ek) - pierwsza teoria, a 28 maja (poniedzia?ek), ostatnia teoria po??czona z egzaminem ko?cowym.

Szczegó?y dotycz?ce kursu PADI Basic Freediver:
● PADI Basic Freediver – Informacje ogólne
● PADI Basic Freediver – Kurs stacjonarny. Koszty i harmonogram

Szkolenia basenowe w pierwszej po?owie roku 2017Marzec, kwiecie? i maj 2017 roku na basenie z NITAS APNOE


Do ko?ca maja 2017 roku w NITAS APNOE zaplanowane s? szkolenia basenowe na pierwszy (PADI Basic Freediver) i drugi poziom (PADI Advanced Freediver).Ponadto odb?dzie si? szkolenie "Przygotowanie do zawodów" adresowane przede wszystkim do osób, które chcia?yby w niedalekiej przysz?o?ci wystartowa? w zawodach basenowych (a ju? pod koniec kwietnia, w maju, a nast?pnie w lipcu b?dzie ku temu okazja), ale nie posiadaj? ?adnego lub niewielkie do?wiadczenie w tej dziedzinie. Szkolenie b?dzie przydatne równie? dla tych freediverów, którzy chc? poprawia? swoje osi?gni?cia, cho? w zawodach startowa? nie zamierzaj?.
Szczegó?y dotycz?ce kursu PADI Basic Freediver:
● PADI Basic Freediver – Informacje ogólne
● PADI Basic Freediver – kurs weekendowy. Koszty i harmonogram

Szczegó?y dotycz?ce cz??ci basenowej kursu PADI Advanced Freediver:
● PADI Advanced Freediver – Cz??? basenowa. Informacje ogólne
● PADI Advanced Freediver – Cz??? basenowa. Kurs weekendowy. Koszty i harmonogram

Szczegó?y dotycz?ce warsztatów Przygotowanie do zawodów :
● Przygotowanie do zawodów – informacje ogólne i koszty

Szczegó?y dotycz?ce terminów i lokalizacji kursów znajduj? si? w zak?adce:
● Terminy kursów


Pierwszy kurs basenowy w roku 2017Zaczynamy rok 2017!
Czas pomy?le? o tym, co b?dziemy robili w nowym roku. A ju? teraz mo?na zapisa? si? na basenowy kurs freedivingu przeznaczony dla osób pocz?tkuj?cych prowadzony w systemie PADI. Odb?dzie si? on w dniach: 18 lutego (sobota), 19 lutego (niedziela) i 5 marca (niedziela) 2017 roku na basenie o?rodka ICSiR w Józefowie pod Warszaw?

Kurs b?dzie trwa? trzy dni (pó?tora weekendu). Po jego uko?czeniu kursanci b?d? mogli uzyska? certyfikat PADI Basic Freediver. Zgodnie z wymaganiami PADI materia? teoretyczny kursu obejmuje zagadnienia nie tylko basenowe, ale równie? kwestie zwi?zane z nurkowaniem w g??b na podstawowym poziomie. W przypadku kursu pó?toraweekendowego, umiej?tno?ci zdobyte na basenie b?d? nieco wykracza?y poza wymagania poziom BASIC Freediver. W szczególno?ci sporo czasu zostanie po?wi?cone sprz?towi u?ywanemu we freedivingu. Pojawi? si? te? elementy dynamiki bez p?etw oraz delfina.

Kliknij po informacje o uk?adzie zaj?? i kosztach kursu pó?tora-weekendowego PADI Basic Freediver

Kolejny basenowy kurs freedivingu w systemie PADI


W dniach: 26 (sobota), 27 listopada (niedziela) i 11 grudnia (niedziela) 2016 roku na basenie o?rodka ICSiR w Józefowie pod Warszaw? odb?dzie si? basenowy kurs freedivingu przeznaczony dla osób pocz?tkuj?cych.

UWAGA: zmiana terminu i dwa wolne miejsca! Tak wysz?o, ?e si? rozchorowa?em i musia?em prze?o?y? terminy kursu. W zwi?zku z tym odb?dzie si? on w weekend 10-11 grudnia 2016 i niedziel? 8 stycznia 2017. A poniewa? s? jeszcze dwa wolne miejsca, to gdyby kto? chcia? i terminy by mu pasowa?y, mo?e si? jeszcze zapisa?.

Kurs b?dzie trwa? trzy dni (pó?tora weekendu) i prowadzony b?dzie w systemie PADI. Po jego uko?czeniu kursanci uzyskaj? certyfikat PADI Basic Freediver. Zgodnie z wymaganiami PADI materia? teoretyczny kursu obejmuje zagadnienia nie tylko basenowe, ale równie? kwestie zwi?zane z nurkowaniem w g??b na podstawowym poziomie. Ponadto w przypadku tego konkretnego kursu, umiej?tno?ci zdobyte na basenie b?d? nieco wykracza?y poza wymagania poziom BASIC Freediver.Kliknij po informacje o uk?adzie zaj?? i kosztach kursu pó?tora-weekendowego PADI Basic Freediver

Pierwszy kurs basenowy w systemie PADI na poziom PADI Basic Freediver


W weekend 4-5 czerwca 2016 roku basenie o?rodka ICSiR w Józefowie pod Warszaw? odb?dzie si? pierwszy basenowy kurs freedivingu w systemie PADI prowadzony przez NITAS APNOE. Kurs przeznaczony jest dla osób pocz?tkuj?cych. Po jego uko?czeniu kursanci uzyskaj? certyfikat PADI Basic Freediver

Kliknij po informacje o uk?adzie zaj?? i kosztach kursu weekendowego PADI Basic Freediver

Zosta?o jeszcze tylko jedno, ostatnie wolne miejsce. Je?li kto? zastanawia si? nad udzia?em w kursie, to warto si? po?pieszy?.

PADI - Szkolenia freedivingowe

W roku 2016 NITAS APNOE uruchamia szkolenia freedivingowe w systemie PADI.

Szkolenia prowadzone b?d? na trzech poziomach zaawansowania:

Poziom 1 - PADI Freediver podzielony na:
● cz??? basenow? (zako?czon? uzyskaniem stopnia PADI Basic Freediver)
● cz??? na wodach otwartych (zako?czon? uzyskaniem stopnia PADI Freediver)
Poziom 2 - PADI Advanced Freediver
Poziom 3 - PADI Master Freediver

Szkolenie na ka?dy poziom sk?ada si? z teorii i ?wicze? oddechowych/rozci?gaj?cych, cz??ci basenowej i cz??ci na wodach otwartych. Po zaliczeniu ca?o?ci (w tym sprawdzianu wiedzy i egzaminu ko?cowego) kursant otrzymuje stosowny certyfikat po?wiadczaj?cy jego umiej?tno?ci i wiedz? adekwatne do konkretnego poziomu. W przypadku pierwszego poziomu ju? po zaliczeniu cz??ci basenowej (i teorii) mo?na uzyska? pierwszy certyfikat freedivingowy - PADI Basic Freediver.

Program szkolenia PADI jest zbli?ony do programów szkole? innych organizacji zajmuj?cych si? freedivingiem takich jak Apnea Academy, AIDA czy SSI. W zwi?zku z tym istnieje ekwiwalentno?? stopni uzyskanych w tych organizacjach:
● Poziom 1 w PADI to mniej wi?cej 1 stopie? w Apnea Academy i SSI i 2 stopie? w AIDA
● Poziom 2 w PADI to 2 stopie? w AA i SSI i 3 w AIDA
● Poziom 3 w PADI to 3 stopie? w AA i SSI i 4 w AIDA

W szczególno?ci oznacza to, ?e osoba, która na przyk?ad uko?czy?a 1 stopie? w SSI mo?e (po krótkiej weryfikacji) kontynuowa? szkolenie na 2 poziomie w PADI (i vice versa).

Basenowy stacjonarny kurs freedivingu. Zima-wiosna 2016

Stacjonarny kurs basenowy rozpocznie si? w drugiej po?owie lutego 2016 (15 lub 22 lutego). W?a?nie dzi? (19 stycznia 2016) ruszy?y zapisy.

Terminy i miejsce prowadzenia:
● Teoria: poniedzia?ki 18:30-21:00, ul. Wi?niowa 56, Warszawa
● Baseny: ?rody 19:45-22:00, ul. Inflancka 8 Basen Inflancka

Szczegó?y merytoryczne:
SZCZEGÓ?Y

Kurs prowadz?:
Tomek Nitka
Kasia Zbierska-Talaga

Ruszy?y zapisy na kurs dwuweekendowy

Dwuweekendowy kurs basenowy odb?dzie si? na pocz?tku roku 2016.

Terminy:
● weekend 23-24 stycznia 2016
● weekend 6-7 lutego 2016

Miejsce prowadzenia:
ICSiR w Józefowie pod Warszaw?

Szczegó?y merytoryczne:
SZCZEGÓ?Y

Kurs prowadz?:
Tomek Nitka
Kasia Zbierska-Talaga

Na ten kurs zosta?o ostatnie wolne miejsce! Ostatnia szansa, ?eby si? zapisa?!


Basenowy kurs od pa?dziernika 2015

Kolejny basenowy kurs freedivingu rozpocznie si? na pocz?tku pa?dziernika 2015 roku. Zapisy w?a?nie si? rozpocz??y.Zaj?cia w poniedzia?ki od 18:30 do 20:30/21:00 (teoria) i w ?rody od 18:45 do 22:00 (basen Inflancka)

WI?CEJ INFORMACJI

Basenowy kurs przed wakacjami 2015

Informacja dla osób z Warszawy, jak równie? z innych, nawet odleg?ych cz??ci kraju.

W czerwcu a dok?adnie w dniach 13-14 oraz 27-28 czerwca (dwa weekendy) b?dzie ostatnia mo?liwo?? aby przed wakacjami wzi?? udzia? w basenowym kursie freedivingu. Jak wida? z dat b?dzie to kurs dwuweekendowy. Tym razem odb?dzie si? on w Warszawie na terenie kompleksu Wy?szej Szko?y Mened?erskiej na ul. Kaw?czy?skiej. Z racji takiej organizacji zaj?? (dwa weekendy) w kursie mog? bra? osoby nie mieszkaj?ce w Warszawie, ani nawet w jej okolicach. Je?li b?d? one tym zainteresowane, to b?d? mia?y mo?liwo?? zakwaterowania po korzystnych cenach w pokojach go?cinnych lub akademiku WSM, a wi?c w miejscu, gdzie odbywa? si? b?d? zaj?cia kursu.

Kurs ponownie b?d? prowadzi? razem z "Cetim" Robertem Cetlerem, wielokrotnym mistrzem Polski i rekordzist? w prawie wszystkich dyscyplinach freedivingu.

Kliknij po wi?cej szczegó?ów na temat kursu dwuweekendowego


Kurs basenowy od lutego 2015

Kolejny basenowy kurs freedivingu rozpocznie si? pod koniec lutego 2015 roku. Zapisy trwaj?.WI?CEJ INFORMACJI
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,873,086 Unikalnych wizyt