Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

PADI Advanced Freediver - cz??? basenowa. Informacje ogólne

Dla kogo przeznaczony jest kurs PADI Advanced Freediver?

Dla osób, które maj? za sob? pierwsze do?wiadczenia w nurkowaniu z zatrzymanym oddechem, zarówno na basenie, jak i na wodach otwartych. Posiadaj? wiedz? i umiej?tno?ci odpowiadaj?ce pierwszemu poziomowi nurkowemu (np. PADI Freediver lub odpowiednik w innej organizacji) i chc? dalej rozwija? si? jako freediver tj. nurkowa? dalej i d?u?ej.

Kto mo?e wzi?? udzia? w kursie PADI Advanced Freediver?
Wymagania wst?pne to:
● dobry stan zdrowia
● uko?czone 15 lat (w przypadku osób niepe?noletnich konieczna jest zgoda rodziców)
● uko?czony kurs PADI Freediver (lub jego odpowiednik w innej organizacji). Uwaga: istnieje mo?liwo?? dopuszczenia do udzia?u w kursie PADI Advanced osób, które nie przesz?y formalnego przeszkolenia na pierwszy poziom. Dotyczy to jednak wy??cznie osób posiadaj?cych do?wiadczenie w nurkowaniu na zatrzymanym oddechu. Ich umiej?tno?ci musz? zosta? wst?pnie zweryfikowane przez instruktora (m.in. kandydat musi zaliczy? minima ko?cz?ce pierwszy poziom), a ponadto musz? one zda? egzamin teoretyczny ko?cz?cy poziom PADI Freediver
● uko?czony kurs pierwszej pomocy potwierdzony certyfikatem (np. EFR lub inny) nie starszym ni? dwa lata.

Sprz?t jakim powinien dysponowa? kursant to:
● d?ugie p?etwy freedivingowe
● neckweight czyli obci??enie na szyj? i (tylko w razie potrzeby tj. w przypadku u?ywania pianki do dynamiki) pas balastowy. Je?li uczestnik szkolenia nie b?dzie go posiada? istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia od instruktora, ale na tym poziomie ten podstawowy sprz?t (podobnie jak d?ugie p?etwy) kursant w zasadzie powinien mie? ju? w?asny
● maska nurkowa lub okularki p?ywackie, ewentualnie dodatkowo zacisk na nos
● sztywna (zachowuj?ca swój kszta?t) fajka nurkowa
● gruba (5-7mm) pianka do zaj?? ze statyki (b?dzie potrzebna tylko na pierwsze zaj?cia basenowe)
● karimata do ?wicze? oddechowych
● ponadto ze wzgl?du na zasady obowi?zuj?ce na basenie nale?y u?ywa? czepków i obcis?ych spodenek k?pielowych

Basenowa cz??? kursu PADI Advanced Freediver obejmuje trzy g?ówne elementy:
1. Wiedz? teoretyczn?
2. Zaj?cia basenowe
3. ?wiczenia oddechowe
Wiedz? teoretyczn? o freedivingu kursanci zdobywaj? korzystaj?c z PADI Freediver Touch™ (jest to interaktywna aplikacja na urz?dzenia mobilne umo?liwiaj?ca nauk? we w?asnym tempie) i na wyk?adach prowadzonych przez instruktora.

Program kursu PADI Advanced Freediver
Teoria (mi?dzy innymi):
• Zaawansowana fizjologia (w tym m.in. lung squeeze)
• Wyrównywanie ci?nienia technik? Frenzla
• Zaawansowany sprz?t u?ywany we freedivingu
• Wormup i workup
• Podstawy treningu
• Zaawansowane techniki asekuracyjne
• Zaawansowane techniki oddechowe
• Coachowanie statyki
Zaj?cia w wodzie:
• Technika Frenzla
• Statyczne wstrzymanie oddechu (statyka w po??czeniu z coachingiem)
• P?ywanie na odleg?o?? stylem no?ycowym (dynamika w p?etwach)
• Doskonalenie p?ywanie na odleg?o?? bez p?etw (dynamika bez p?etw)
• Procedury bezpiecze?stwa w statyce i dynamice
Celem zaliczeniowym jest statyczne wstrzymanie oddechu przynajmniej na 2:30 oraz pokonanie w poziomie odleg?o?ci przynajmniej 50 metrów.

Kurs basenowy Advanced odbywa si? w jednym z dwóch wariantów:
- kurs stacjonarmy (zaj?cia wieczorami w dni powszednie, w tym pi?? spotka? na teori? po dwie i pó? godziny i trzy baseny po 90 minut)
- kurs niedzielny (zaj?cia przez dwie pe?ne niedziele, w tym pi?? sesji teorii i trzy baseny)

Cena kursu niezale?nie od wariantu to 890z?.

Po uko?czeniu basenowej cz??? kursu PADI Advanced Freediver jej naturaln? kontynuacj? jest szkolenie na wodach otwartych prowadz?ce do uzyskania stopnia PADI Advanced Freediver.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,873,120 Unikalnych wizyt