Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Kolejny kurs basenowy

Od stycznia 2012 r. rozpocznie si? kolejny basenowy kurs freedivingu. Jak poprzednio zaj?cia teoretyczne i relaksacyjne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a praktyczne (w wodzie) w ?rody.


Wi?cej szczegó?ów

Nitas Mermaids na Pool World Championships

W pi?tek 7 pa?dziernika 2011 w Lignano Sabbiadoro pod Wenecj? rozpoczynaj? si? Czwarte Indywidualne Basenowe Mistrzostwa ?wiata we Freedivingu. Przez ponad tydzie? b?dziemy obserwowa? zmagania prawie wszystkich najlepszych zawodników na ?wiecie. Prawie wszystkich, bo niestety zabraknie na nich króla dynamiki ostatnich lat, a jednocze?nie posiadacza m?skich rekordów ?wiata w DYN i DNF Dave’a Mullinsa.

Polsk? reprezentowa? b?dzie wyj?tkowo liczna ekipa:

Dziewczyny:
Emilia Bia?a
Ola Sulkiewicz
Kasia Talaga

M??czy?ni:
Robert Cetler
Radek Gaca (zast?puj?cy Piotrka Grend?, który niestety musia? zrezygnowa? ze wzgl?dów zdrowotnych)
Adrian Kwiatkowski
Darek Pary?

Wydaje si?, ?e ekipa ta jest nie tylko liczna, ale ma te? wyj?tkowe szanse na zaistnienie na tych zawodach. Do tej pory raz tylko Polacy jechali na Basenowe Mistrzostwa ?wiata z szansami medalowymi. Mia?o to miejsce w 2005 roku na Pierwszych Mistrzostwach w Renens w Szwajcarii. Wtedy realne nadzieje na podium dawa?a forma Paw?a „Donicy” Struga?y w DNF i Ma?gosi Matkowskiej w DYN. Cho? oboje byli blisko celu, to niestety medalu ?adne z nich nie przywioz?o. Gosia zaj??a czwarte miejsce (cho? przep?yn??a dok?adnie ten sam dystans, co trzecia Johanna Nordblad), „Donica” zdoby?by srebro, ale na drodze stan??a mu budz?ca powa?ne w?tpliwo?ci dyskwalifikacja. Nast?pne mistrzostwa w 2007 roku w Maribor przynios?y najwi?kszy i jedyny do tej pory sukces basenowy – zupe?nie nieoczekiwanie na drugim stopniu podium w statyce stan?? Tomek Bryl ustanawiaj?c jednocze?nie rekord Polski wynikiem 7:15. Rok 2009 w Aarhus nie zapisa? si? wielkimi osi?gni?ciami na koncie Polaków, ale za to teraz …

Ceti swoimi wynikami w statyce i dynamice w p?etwach plasuje si? w czo?ówce ?wiatowego rankingu. Zw?aszcza statyka, w której dzier?y czwarty w historii wynik uzyskany na zawodach daje nadzieje na …. ale mo?e nie zapeszajmy. W dynamice Robert plasuje si? nieco dalej, bo na pocz?tku drugiej dziesi?tki ale bior?c pod uwag?, ?e swoje 224 metry przep?yn?? na basenie 25 metrowym, a zako?czy? je w stanie takim, ?e (jak sam zreszt? przyznaje) móg? spokojnie poci?gn?? jeszcze jedn? d?ugo?? basenu, to … nasze nadzieje jeszcze bardziej rosn?. A przecie? Robert nie jedzie sam. Nieobliczalny Adrian mo?e zaskoczy? wszystkich, bo jego zwyczajem jest poprawianie swoich Personal Bests na kolejnych zawodach i to zwykle o dobre kilkadziesi?t metrów. Ca?kiem niedawno na treningu solidnie przekroczy? 7 minut w statyce co potwierdza jego wysok? form?. Niepokój mo?e tylko budzi? infekcja, której nabawi? si? w ostatnich dniach. Przyznam si?, ?e nic nie wiem o formie Darka i Radka. Ten ostatni pewnie specjalnie nie przygotowywa? si? do zawodów, bo zak?ada?, ?e do Lignano pojedzie wy??cznie jako coach. Tymczasem nieoczekiwana rezygnacja Piotrka Grendy wszystko zmieni?a, ale … historia innych sportów ju? nie raz pokaza?a, ?e zawodnicy do??czaj?cy do ekipy w ostatniej chwili okazywali si? czarnymi ko?mi, wi?c kto wie?

Wreszcie mamy jeszcze trzy mocne dziewczyny. Nasza rekordzistka w obu dynamikach Ola Sulkiewicz pozostawa?a ostatnio tajemnicza, wi?c nie wiem jak wielka jest jej obecna forma. Jednak bior?c pod uwag?, ?e swój ostatni rekord Polski w DYN w Zlinie ustanowi?a w?a?ciwie bez przygotowania, a do Czech pojecha?a nie ustanawia? rekordy, ale g?ównie po to, by przetestowa? swoj? now? monop?etw? Star, to mo?emy spodziewa? si? z jej strony co najmniej kolejnego rekordu Polski. Oczywi?cie na to samo liczymy w DNF.

Ca?ym sercem ?ycz? wszystkim wy?ej wymienionym jak najlepszych wyników, ale przyznam szczerze, ?e najmocniej kciuki b?d? trzyma? za dwie ostatnie zawodniczki: Kasi? i Emili?.

Przyczyna jest bardzo prosta – przez ponad dwa miesi?ce we trójk?, wspólnie pracowali?my nad doprowadzeniem ich formy do szczytu. Wszystko zacz??o si? od telefonu. Dziewczyny zadzwoni?y do mnie pod koniec lipca z pytaniem co s?dz? o ich starcie na Mistrzostwach. Obie otrzyma?y nominacje i zastanawia?y si? czy warto z nich skorzysta?. Nie by?y wtedy zbyt pewne tego, ?e ma to jakikolwiek sens. Obie od dawna nie trenowa?y, a nawet deklarowa?y, ?e po zawodach we Wroc?awiu zupe?nie straci?y motywacj? do pracy w wodzie. Jednak dla mnie sprawa by?a zupe?nie oczywista – STARTOWA?! W ko?cu Mistrzostwa ?wiata to impreza zupe?nie wyj?tkowa. Mo?na na niej nie tylko zaliczy? dobry w?asny wynik, ale te? zobaczy? z bliska wszystkich wielkich tego sportu, porozmawia? z nimi, by? ?wiadkiem wielkich wydarze?. Co? takiego pozostaje w pami?ci na ca?e ?ycie, nawet je?li samemu nie uda si? zab?ysn??, a przecie? drugi raz taka okazja mo?e si? ju? nie powtórzy?. A wi?c bez zastanowienia poradzi?em: Zdecydowanie jecha?!

Dziewczyny wys?ucha?y mojej przemowy. Skoro tak, powiedzia?y, to … one szukaj? kogo?, kto móg?by pomóc im w treningach, pokierowa?, powiedzia? co maj? robi? i zmotywowa? do pracy. I w?a?ciwie, to one ju? kogo? takiego znalaz?y, tylko maj? do mnie pytanie co ja o tym s?dz?? Ci?g dalszy zaskoczy? mnie kompletnie, bo na t? osob? wybra?y … mnie. Szcz?ka mi opad?a, bo w sumie to moja wiedza o treningu jest bardzo skromna. Jestem wprawdzie instruktorem freedivingu, sam startowa?em w zawodach, mam troch? zdrowego rozs?dku, ale … ró?nica mi?dzy trenerem, a instruktorem jest ogromna. To jak niebo i ziemia! W ko?cu trenerem zostaje si? po kilkuletnich studiach, a instruktorem po dwutygodniowym kursie! Jednak skoro si? powiedzia?o A, to trzeba by?o powiedzie? B. Troch? podbudowywa?a mnie ?wiadomo??, ?e ju? kiedy? skutecznie przygotowywa?em kogo? do zawodów. By?o to w 2006 roku i sko?czy?o si? rekordem Wielkiej Brytanii w DNF ustanowionym w Wiesbaden przez trenowanego przeze mnie Daniela Coope’a. I tak si? to zacz??o …

Nie wchodz?c w szczegó?y po dwóch miesi?cach wspólnej pracy uda?o si? nam osi?gn?? naprawd? obiecuj?ce wyniki. Szczerze mówi?c przesz?y one moje naj?mielsze oczekiwania. Statyk? odpu?cili?my ale w dynamikach, na których si? skoncentrowali?my dziewczyny okaza?y si? po prostu niesamowite. Obie mocno przekroczy?y aktualne rekordy Polski. A … zreszt?, najlepiej b?d? mówi?y liczby. Kasia w monop?etwie kilkakrotnie ko?czy?a nurkowanie dopiero po trzecim nawrocie, a jej najlepszy wynik to 169 metrów! Emilia pop?yn??a jeszcze dalej, bo a? do 190 metra (!), natomiast bez p?etw zatrzyma?a si? a? na 132 metrze (!). Czy uda si? to powtórzy? (a mo?e przekroczy?) na Mistrzostwach, to zupe?nie inna sprawa, jednak oba obecne, nale??ce do Oli oficjalne rekordy Polski s? niew?tpliwie zagro?one. Co wi?cej w ?adnym nurkowaniu, nie wy??czaj?c nawet tych najd?u?szych, ?adna z dziewczyn nie wykazywa?a najmniejszych oznak niedotlenienia! I w sumie to jest jedno, co mnie martwi. Nie uda?o si? nam dotrze? do granic i wci?? nie wiemy, gdzie one le??. Nie starczy?o na to czasu. Wiem jednak, ?e obie dziewczyny sta? na baaardzo wiele! I tego im ?ycz? na Mistrzostwach.

Sylwetki obu syrenek mo?na pozna? na Stronie Reprezentacji Polski, a poni?ej kilka moich lu?nych my?li na ich temat.

Emilia Bia?a

We freedivingu zaistnia?a na zawodach w Rybniku 2010. Nie mia?a wtedy ani w?asnej p?etwy, ani ?adnego (literalnie!) do?wiadczenia ze statyk?, a sekwencji ruchów dynamiki bez p?etw uczy?a si? od Kasi na postojach samochodu, którym obie jecha?y z Warszawy na te w?a?nie zawody. S?dziowa?em wtedy jej statyk? (pierwsz? w jej ?yciu) i na dobr? minut? przed ko?cem modli?em si? (o ile bezbo?nik mo?e si? modli?) by jaki? jej asystent zmusi? j? do wynurzenia - tak walczy?a z koszmarnymi kontrakcjami, ale … nie poddawa?a si?. Kiedy wreszcie, po czasie 4:18 unios?a g?ow? nad wod? oczekiwa?em ci??kiego blackoutu, tymczasem ku mojemu kompletnemu zaskoczeniu Emilia perfekcyjnie wykona?a procedur? nie wykazuj?c nawet ?ladu niedotlenienia. Ma ogromne mo?liwo?ci i wydaje si? bardzo silna psychicznie. Nigdy nie widzia?em, ?eby poddawa?a si? bez walki. Nawet kiedy ma gorszy dzie? jest w stanie pop?yn?? w rejony dla innych nieosi?galne. A przecie? na powa?nie uprawia freediving od zaledwie kilku miesi?cy! Je?li tylko nie zniech?ci si?, nie zmieni zainteresowa?, to wró?? jej wielk? przysz?o??.



Kasia Talaga

Freediverka o minimalnie d?u?szym sta?u ni? Emilia. W listopadzie ubieg?ego roku zapisa?a si? na kurs basenowy i ledwie go rozpocz?wszy pojecha?a na pierwsze zawody. Jako zawodnik ca?kowicie nieprzewidywalna. Potrafi pop?yn?? fantastycznie daleko, a mimo to wynurzy? si? lekko, z u?miechem jak po zrobieniu zaledwie jednego basenu. Innego dnia ko?czy po zaledwie 50 metrach, bo dopadaj? j? zmory chorych bioder. Przesz?a ich trzy operacje, ka?dego dnia musi poddawa? si? rehabilitacji. Jej ?ycie to nieustanna walka z bólem, który potrafi przypomina? o sobie w najmniej odpowiednich momentach. Mimo to prowadzi ?ycie na najwy?szych obrotach pracuj?c bez wytchnienia, podró?uj?c nocami miedzy Warszaw?, a Chorzowem, z trosk? opiekuj?c si? najbli?szymi i dzia?aj?c w za?o?onej przez siebie fundacji Bioderko. Jej tempo ?ycia jest takie, ?e Emilia która kiedy? towarzyszy?a jej przez ca?y jeden „zwyk?y” dzie? stwierdzi?a, ?e doprowadzi?o j? to prawie do …. blackoutu :) Mimo to Kasia znajduje jeszcze czas i si?y na takie fanaberie jak freediving. W dodatku ma na tym polu naprawd? wiele do powiedzenia, a tego jak wiele jeszcze nikt nie wie. Je?li ból - jej nieod??czny druh nieco odpu?ci i b?dzie mia?a dobry dzie?, to … trzymajcie si? mocno, bo mo?ecie pospada? z krzese?.



Kursy basenowe jesie? 2011

Od pocz?tku pa?dziernika 2011 r. rozpocznie si? pierwszy w nadchodz?cym roku szkolnym basenowy kurs freedivingu. Zaj?cia teoretyczne i relaksacyjne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a praktyczne (w wodzie) w ?rody.

W odpowiedzi na sugestie wcze?niejszych uczestników ostatni kurs basenowy przed wakacjami 2011 by? prowadzony w formule obejmuj?cej wi?ksz? ilo?? zaj?? zarówno na basenie, jak i poza basenem. Formu?a ta sprawdzi?a si? bardzo dobrze, dlatego równie? kolejne kursy sk?ada? si? b?d? z takiej, zwi?kszonej do 9 na basenie i do 6 "na sucho" liczby spotka?.


Wi?cej szczegó?ów

Terminy kursów jeziorowych w lipcu i sierpniu 2011

Zgodnie z zapowiedzi? z poprzedniego newsa podaj? terminy kursów na wodach otwartych, które b?d? prowadzi? w wakacje bie??cego roku. Te terminy to:

lipiec: 14-17 lipca 2011

sierpie?: 18-21 sierpnia 2011

W ka?dym przypadku kurs zaczyna si? w czwartek rano i ko?czy w niedziel? po po?udniu

ZAPRASZAM

Kursy jeziorowe 2011

W sezonie letnim 2011 roku b?d? prowadzi? trzy kursy freedivingu na wodach otwartych Termin pierwszego, to przed?u?ony weekend z Bo?ym Cia?em. Dok?adne terminy dwóch kolejnych kursów, które odb?d? si? wlipcu i sierpniu 2011 zostan? podane wkrótce.

CZERWIEC 2011
23.06.2011 - 26.06.2011 (weekend z Bo?ym Cia?em 2011)

Inaczej ni? w latach poprzednich kurs odb?dzie si? nie na jeziorze Pi?akno, a na Zakrzówku w Krakowie przy wspó?pracy z Centrum Nurkowym KRAKEN. Zakrzówek oferuje wyj?tkow? jak na polskie wody przejrzysto?? wody, co jest g?ównym powodem, dla którego postanowi?em, przynajmniej tymczasowo zmieni? lokalizacj?. O?miometrowa, a czasem jeszcze lepsza widzialno?? z jednej strony u?atwia instruktorowi obserwowanie kursantów i co za tym idzie korygowanie pope?nianych przez nich b??dów, a z drugiej samym kursantom daje wi?ksze poczucie bezpiecze?stwa i zmniejsza stres zwi?zany z nurkowaniem. W zesz?ym roku nawet na ponad 30 metrach na Zakrzówku by?o jasno i bez u?ycia latarki doskonale wida? by?o otoczenie. To zupe?nie inna sytuacja ni? na wi?kszo?ci naszych jezior, gdzie na tych g??boko?ciach z regu?y jest kompletnie czarno, co u cz??ci kursantów wywo?uje ca?kiem zrozumia?y (cho? nieuzasadniony) niepokój. Dodatkowo Zakrzówek oferuje niezwyk?e jak nasze wody bogactwo interesuj?cych obiektów podwodnych podnosz?cych atrakcyjno?? nurkowa? rekreacyjnych.

Z drugiej strony ze wzgl?du na du?? odleg?o?? akwenu wodnego od miejsca zakwaterowania Zakrzówek stawia organizatorowi wi?ksze wyzwania logistyczne. Dlatego dopiero po zako?czeniu pierwszego kursu zdecyduj? czy kolejne te? b?d? odbywa?y si? na Zakrzówku, czy te? powróc? nad Pi?akno. Potencjalnym kursantom zwracam te? uwag? na to, ?e maksymalna g??boko?? Zakrzówka si?ga oko?o 32 metrów, dlatego zaawansowani freediverzy nie mog? liczy? na nurkowania bardzo g??bokie.


Zaj?cia ponownie b?d? prowadzone przez Tomka "Nitasa" Nitk? i Micha?a "Emero" Mrozowskiego.



Koszt udzia?u w kursie wynosi 1190 z?. Wi?cej informacji znajdziesz TUTAJ

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem UWAGA: osoby które zg?aszaj? si? drog? elektroniczn? prosz? o podanie w mailu swojego numeru telefonu.



Zdj?cia Zakrzówka w tym newsie: Kraken.pl


Kurs basenowy od lutego 2011

Od pierwszej po?owy lutego 2011 r. rozpocznie si? kolejny basenowy kurs freedivingu. Zaj?cia teoretyczne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a praktyczne (w wodzie) w ?rody. W odpowiedzi na sugestie dotychczasowych uczestników kurs b?dzie prowadzony w formule obejmuj?cej wi?ksz? ilo?? zaj?? zarówno na basenie, jak i poza basenem.


Wi?cej szczegó?ów


?zcz??liwego Nowego Roku 2011!

Chcia?bym z?o?y? wszystkim czytelnikom tej strony oraz wszelkim innym osobom zwi?zanym z freedivingiem serdeczne ?yczenia samych sukcesów w nadchodz?cym 2011 roku. B?dzie to rok Indywidualnych Mistrzostw ?wiata w nurkowaniu w g??b (we wrze?niu w Grecji) i na basenie (decyzja dotycz?ca miejsca i terminu jeszcze nie zapad?a). Bior?c pod uwag? wyniki jakie nasi zawodnicy osi?gn?li w mijaj?cym roku (8:42 w statyce Roberta Cetlera i dwie „setki” Mateusza Maliny w CWT i FIM) mo?na z du?ymi nadziejami patrze? na te najwa?niejsze w tym roku imprezy. Wszystko wskazuje na to, ?e po raz pierwszy na Mistrzostwach w nurkowaniu w g??b pojawi si? przedstawiciel naszego kraju. Mam oczywi?cie na my?li Mateusza Malin?, do którego by? mo?e do??czy Agata Bogusz. Na Mistrzostwach basenowych, o ile tylko miejsce ich przeprowadzenia nie zostanie wybrane z dala od Europy, z pewno?ci? pojawi si? wi?ksza grupa Polaków.

Wszystkim im ?ycz? pobicia swoich rekordów ?yciowych i si?gni?cia po medale!
Pozdrawiam
Tomek „Nitas” Nitka

Kursy basenowe. Jesie? 2010. Kurs nr 2

Listopadowy basenowy kurs freedivingu rozpocznie si? o dwa tygodnie pó?niej.

Inauguracja zaj?? b?dzie mia?a miejsce w pi?tek 19.11.2010 wyk?adem z teorii, a pierwsze zaj?cia basenowe odb?d? si? w poniedzia?ek 22.11.2010. Przerwa w okresie ?wi?tecznym b?dzie trwa?a tydzie?. Kurs zako?czy si? 17 stycznia 2011. Poni?ej dok?adny harmonogram zaj??:

- 1 teoria 19 listopada (wyj?tkowo w pi?tek) 18:30-20:30
- 2 teoria 25 listopada (czwartek), 18:30-20:30
- 3 teoria 2 grudnia (czwartek), 18:30-20:30

- 1 basen 22 listopada (poniedzia?ek), 19:45-22:00
- 2 basen 29 listopada (poniedzia?ek), 19:45-22:00
- 3 basen 6 grudnia (poniedzia?ek), 19:45-22:00
- 4 basen 13 grudnia (poniedzia?ek), 19:45-22:00
- 5 basen 20 grudnia (poniedzia?ek), 19:45-22:00
- 6 basen 3 stycznia (poniedzia?ek), 19:45-22:00
- 7 basen 10 stycznia (poniedzia?ek), 19:45-22:00
- 8 basen 17 stycznia (poniedzia?ek), 19:45-22:00

Je?li która? z dat 20 grudnia lub 3 stycznia, ze wzgl?du na zbyt bliskie ?wi?ta / sylwester nie b?dzie odpowiada? kursantom, to te zaj?cia odpracujemy w dodatkowym terminie.

Zaj?cia w wodzie b?d? odbywa?y si? na basenie przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Teoria na ul. Wi?niowej 56 (Górny Mokotów).

Brak wolych miejsc


Cena kursu wynosi 720z?. Miejsce na kursie mo?na zarezerwowa? wp?acaj?c zaliczk? (300z?) na konto podane w zak?adce KONTAKT. Reszta powinna by? dop?acona przelewem przed pierwszym spotkaniem z teorii lub najpó?niej gotówk? na tym spotkaniu.

Lista sprz?tu potrzebnego na kurs

Ogólne informacje o kursie.

Przypominam o konieczno?ci posiadania aktualnego (nie starsze ni? rok) za?wiadczenia medycznego. Wzór za?wiadczenia do ?ci?gni?cia


Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem

Kursy basenowe. Jesie? 2010

Po wakacjach planowane s? kolejne basenowe kursy freedivingu. Na razie podaj? terminy pierwszego z nich, który rozpocznie si? w pa?dzierniku.


Zaj?cia w wodzie b?d? odbywa?y si? w ?rody w godzinach 19:45-22:00. Kurs b?dzie obejmowa? 8 spotka? na basenie i trzy wyk?ady z teorii.

UWAGA: w zwi?zku z wyjazdami dwójki kursantów na pocz?tku pa?dziernika oraz moim wyjazdem do Turcji w dniach 16-23 pa?dziernika zmianie ulega harmonogram kursu. Pierwszy wyk?ad odb?dzie si? w poniedzia?ek 11 pa?dziernika, a pierwsze spotkanie na basenie w ?rod? 13 pa?dziernika. W tygodniu 16-23 pa?dziernika zaj?? nie b?dzie. W zwi?zku z tymi zmianami kurs zako?czy si? nie 24 listopada jak planowa?em pierwotnie, a 8 grudnia.

Zaj?cia w wodzie b?d? odbywa?y si? jak w zesz?ym roku tj. na basenie przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Teoria na ul. Wi?niowej 56 (Górny Mokotów) od 18:30 do 20:30 (znów drobna zmiana - na pro?b? kursantów przesun??em o 30 minut godzin? rozpocz?cia) w poniedzia?ki.


Cena kursu wynosi 720z?. Miejsce na kursie mo?na zarezerwowa? wp?acaj?c zaliczk? (300z?) na konto podane w zak?adce KONTAKT. Reszta powinna by? dop?acona przelewem przed pierwszym spotkaniem z teorii lub najpó?niej gotówk? na tym spotkaniu.

Lista sprz?tu potrzebnego na kurs

Ogólne informacje o kursie.

Przypominam o konieczno?ci posiadania aktualnego (nie starsze ni? rok) za?wiadczenia medycznego. Wzór za?wiadczenia do ?ci?gni?cia


Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem

Na chwil? zwolni?o si? jedno wolne miejsce na tym kursie, ale ju? go nie ma. Zainteresowanych odsy?am na kurs, który rozpocznie si? w listopadzie (patrz jeden news wy?ej)


no more deep :(

Z wielkim ?alem informuj?, ?e ko?czy si? moja wspó?praca w zakresie prowadzenia kursów freedivingu z Bartkiem "deep*" Janiszewskim. "deep" dosta? awans w pracy, co wi??e si? z wi?ksz? odpowiedzialno?ci? i niestety wi?ksz? ilo?ci? obowi?zków. Czas na przyjemno?ci si? skurczy? i ju? na ostatnim, lipcowym kursie jeziorowym "deep" nie zdo?a? dotrze? na pierwszy dzie? zaj??, bo nie dosta? wystarczaj?co du?o urlopu. Na kursie sierpniowym nie b?dzie go ju? wcale, bo szef trzyma go w robocie :( Równie? je?li chodzi o kursy basenowe, to "deep" deklaruje, ?e po prostu nie b?dzie mia? do?? czasu i si?y by po 10 godzinach harówki wieczorami tu?a? si? jeszcze po basenach. Mo?e wpadnie od czasu do czasu, ale na pewno nie na sta?e.

Szkoda, ale ?ycie musi toczy? si? dalej i jak mówi stare porzekad?o "Umar? król, niech ?yje król!" Na sierpniowym kursie jeziorowym, oraz pó?niej na kursach basenowych pomaga? mi b?dzie Micha? "Emero" Mrozowski - zwyci?zca zawodów basenowych, wielokrotny i wci?? (mimo zakusów Mateusza M.) aktualny rekordzista Polski w dynamice bez p?etw.

/
"deep" we w?asnej osobie. Zdj?cie: Tomek Stefa?czyk

W tym miejscu chcia?bym serdecznie podzi?kowa? "deep'owi" za wspó?prac?. "Deep" doskonale sprawdzi? si? w roli instruktora, wy?apywa? b??dy kursantów, poprawia? je, motywowa? do pracy nad sob?. By? bardzo lubiany przez uczestników zarówno za profesjonalizm, jak i za poczucie humoru i swobodny sposób bycia. Ponadto my dwaj dobrze si? rozumieli?my, bo jak my?l?, nadajemy na tych samych falach. Dzi?ki "deep"! Licz? na to, ?e nasze drogi jeszcze kiedy? skrzy?uj? si? pod wod?.


Tomek "Nitas" Nitka

*
Niewtajemnieczonym wyja?niam, ?e "deep" pisz? z ma?ej litery nie z braku szacunku, ale dlatego, bo tak ?yczy sobie sam w?asciciel tego przydomka.

Kursy freedivingu w nadchodz?cych miesi?cach

W sezonie wiosenno - letnim 2010 roku bed? prowadzone trzy kursy freedivingu na wodach otwartych w ni?ej podanych terminach:

CZERWIEC 2010
03.06.2010 - 06.06.2010 (weekend z Bo?ym Cia?em 2010) -
Kurs przeprowadzony Czytaj relacj? z kursu





LIPIEC 2010
15.07.2010 - 18.07.2010
Kurs przeprowadzony


Kolejne terminy:


SIERPIE? 2010
26.08.2010 - 29.08.2010




Jak w poprzednim roku kursy b?d? odbywa? si? w bazie nurkowej Aquarius nad jeziorem Pi?akno, a koszt udzia?u w kursie wynosi 890 z?. Zaj?cia ponownie b?d? prowadzone przez Tomka "Nitasa" Nitk? i Bartka "deep" Janiszewskiego.



Wi?cej informacji znajdziesz TUTAJ


Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem UWAGA: osoby które zg?aszaj? si? drog? elektroniczn? prosz? o podanie w mailu swojego numeru telefonu.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,813,860 Unikalnych wizyt