Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

PADI Basic Freediver - szkolenie basenowe. Informacje oglne

Dla kogo przeznaczony jest kurs PADI Basic Freediver?

Dla osób, które chc? rozpocz?? swoj? przygod? z freedivingiem (a wi?c nie jest to kurs dla zaawansowanych lub nawet ?rednio zaawansowanych). W kursie mog? bra? udzia? ludzie o bardzo ró?nych potrzebach. Po pierwsze ka?dy, kto lubi wod? i lubi w niej przebywa? w ciszy i zgodzie z otaczaj?cym ?wiatem, w szczególno?ci bez ha?a?liwych b?belków wydobywaj?cych si? z automatu oddechowego. Ci, którzy chc? oderwa? si? od ?wiata zewn?trznego i zatopi? si? w sobie, dozna? obezw?adniaj?cego uczucia totalnego rozlu?nienia. Nurkowie sprz?towi, którzy od czasu do czasu (a mo?e i cz??ciej) chc? zanurzy? si? "na lekko" bez ci??kiej butli ze spr??onym powietrzem i ca?ej reszty ograniczaj?cego swobod? ruchów wyposa?enia. Ale równie? ludzie, którzy lubi? walk?, potrzebuj? nowych wyzwa?, chc? w przysz?o?ci prze?amywa? bariery i przesuwa? w?asne granice.

Kto mo?e wzi?? udzia? w kursie PADI Basic Freediver?
Jedyne wymagania to dobry stan zdrowia, uko?czone 12 lat (w przypadku osób niepe?noletnich konieczna jest zgoda rodziców) i podstawowa umiej?tno?? p?ywania. Nie jest wymagane wcze?niejsze do?wiadczenie w zakresie nurkowania na zatrzymanym oddechu czy snorkelingu ani nurkowania sprz?towego.

Sprz?t jakim powinien dysponowa? kursant to:
● p?etwy kaloszowe. Najlepiej by by?y to d?ugie p?etwy freedivingowe, jednak na kursie podstawowym (i tylko na nim) tj. na kursie Basic Freediver i Freediver dopuszczalne jest u?ywanie zwyk?ych p?etw kaloszowych
● okularki p?ywackie
● maska nurkowa
● fajka nurkowa
● gruba (5-7mm) pianka do zaj?? ze statyki (w ostateczno?ci mo?e by? nieco cie?sza, ale wtedy, ze wzgl?du na marzni?cie statyka wyjdzie gorzej ni? mog?aby)
● wskazana (ale nie niezb?dna) jest cienka (1-2 mm, maksimum 3mm) pianka do dynamiki
● karimata do ?wicze? oddechowych
● ponadto ze wzgl?du na zasady obowi?zuj?ce na basenie nale?y u?ywa? czepków i obcis?ych spodenek k?pielowych
UWAGA: je?li kursant nie dysponuje odpowiednimi p?etwami, to b?dzie móg? na czas trwania kursu po?yczy? d?ugie p?etwy od NITAS APNOE. W przypadku braku grubej pianki sugeruj? wypo?yczenie jej z jakiego? centrum nurkowego, poniewa? NITAS APNOE nie dysponuje piankami dla kursantów.

Kurs PADI Basic Freediver obejmuje trzy g?ówne elementy:
1. Wiedz? teoretyczn?
2. Zaj?cia basenowe
3. ?wiczenia oddechowe
Wiedz? teoretyczn? o freedivingu kursanci zdobywaj? korzystaj?c z PADI Freediver Touch™ (jest to interaktywna aplikacja na urz?dzenia mobilne umo?liwiaj?ca nauk? we w?asnym tempie) i na wyk?adach prowadzonych przez instruktora.

Program kursu PADI Basic Freediver
Teoria:
• Podstawowe informacje o freedivingu
• Fizyka nurkowa
• Podstawy fizjologii freedivingu
• Podstawowy sprz?t u?ywany we freedivingu
• Zasady bezpiecze?stwa we freedivingu
Zaj?cia w wodzie:
• Prawid?owy breathup (oddychanie przed nurkowaniem) i Recovery Breathing (oddychanie po wynurzeniu)
• Statyczne wstrzymanie oddechu (statyka)
• P?ywanie na odleg?o?? stylem no?ycowym w p?etwach (dynamika, w tym starty i nawroty oraz prawid?owe wywa?enie)
• Podstawy stylu delfinowego oraz dynamiki bez p?etw
• Procedury bezpiecze?stwa w statyce i dynamice
Celem zaliczeniowym jest statyczne wstrzymanie oddechu przynajmniej na 90 sekund oraz pokonanie w poziomie odleg?o?ci przynajmniej 25 metrów.

Szkolenie PADI Basic Freediver odbywa si? najcz??ciej w formie kursu stacjonarnego lub kursu niedzielnego (obejmuj?cego dwie i pó? niedzieli).
Wi?cej informacji na temat kursu stacjonarnego

Wi?cej informacji na temat kursu niedzielnego

Po uko?czeniu kursu PADI Basic Freediver jego naturaln? kontynuacj? jest szkolenie na wodach otwartych prowadz?ce do uzyskania stopnia PADI Freediver .

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,915,158 Unikalnych wizyt