Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Roorka

Nie mog? odmówi? sobie przyjemno?ci umieszczenia na swojej stronie informacji o Roorce.

Czym Roorka jest? Odpowiadaj?c krótko: komputerem nurkowym dedykowanym do freedivingu. To zdanie jednak niczego nie wyja?nia. Rzecz bowiem w tym, ?e jest to najbardziej innowacyjny komputer nurkowy na ?wiecie! A na czym polega jego innowacyjno??? Na tym, ?e zamiast wy?wietla? informacje na ekranie, on podaje komunikaty g?osem. Co z tego wynika? Mo?e w skrócie wyja?ni to poni?szy tekst pisany przeze mnie pod koniec 2017 roku:

O Roorce by?o g?o?no ju? kilka lat temu, ale wtedy pozostawa?a ona dopiero w fazie prototypu. Mia?em okazj? dwukrotnie, raz na Ha?czy i raz na Zlocie freediverów na Powidzu, przetestowa? j? wykonuj?c w ka?dym przypadku po trzy, mo?e cztery nurkowania. Potem musia?em odda? j? kolejnemu nurkowi, bo egzemplarz by? tylko jeden, a zainteresowanych ca?a kolejka. Wszystko, co o niej wcze?niej wiedzia?em potwierdzi?o si? i by?em bardzo zadowolony, ale nie umia?em jeszcze w pe?ni doceni? jej zalet. W tym roku pierwszy raz mia?em mo?liwo?? nurkowania z Roork? przez ca?? sesj? i dopiero wtedy oczy (a mo?e raczej uszy) mi si? otworzy?y. Zda?em sobie spraw? z tego, jak rewolucyjnym przyrz?dem jest ten komputer. Najwa?niejsz? korzy?ci? dla mnie okaza?o si? poczucie pe?nej kontroli, panowania nad sytuacj? jakie nieoczekiwane uzyska?em dzi?ki Roorce spokojnym g?osem, systematycznie informuj?cej mnie o g??boko?ci, na jakiej si? znajduj? i up?ywaj?cym czasie nurkowania. Od momentu przypi?cia tego niepozornego, walcowatego przyrz?du do paska mojej maski te warto?ci przesta?y pozostawa? w sferze domys?ów. Sta?y si? twardymi faktami. Mi zapewni?o to wyj?tkowy, niespotykany wcze?niej komfort psychiczny. Nie wiem, czy na innych dzia?a to tak samo. Dla niektórych zbyt cz?ste komunikaty mog? by? zb?dne, a nawet rozpraszaj?ce. Ale je?li tak, to w czym problem? Ka?dy sam mo?e zmieni? tzw. nastawy i zamiast co trzy metry otrzymywa? informacj? o g??boko?ci co dziesi?? lub dwadzie?cia. Albo w ogóle z nich zrezygnowa? i ograniczy? si? na przyk?ad tylko do komunikatów o nabraniu mouthfila i wej?ciu we free fall. Mo?na inaczej zaprogramowa? podawanie informacji w trakcie zanurzenia i inaczej w wynurzeniu. Ka?dy mo?e dostosowa? swoj? Roork? do w?asnych potrzeb, oczekiwa? i rodzaju nurkowa? jakie planuje wykonywa?. A wi?c inaczej mo?e si? ona zachowywa? na sesji nurkowania przy linie, a inaczej na rekreacyjnej. Po wynurzeniu mo?e podpowiada? „Oddychaj, oddychaj”, a na zwodach dodatkowo procedur? powierzchniow?. To równie? fantastyczne narz?dzie dla safety diverów, którzy maj?c j? na g?owie nie musz? zastanawia? si?, czy osi?gn?li ju? g??boko?? asekuracyjn?, ani ile czasu pozostaj? w wodzie oczekuj?c na spó?niaj?cego si? freedivera. Odpowiednio dobieraj?c nastawy safety diver mo?e ponadto otrzymywa? informacj? o czasie jaki up?yn?? od momentu rozpocz?cia zanurzenia partnera, dzi?ki czemu b?dzie wiedzia? kiedy sam ma wystartowa? do asekuracji. Uciekaj?c si? do bardziej wyrafinowanych sztuczek z nastawami mo?na uzyska? jeszcze wi?cej. Mo?liwo?ci s? po prostu nieograniczone! Tak wi?c dla mnie odpowied? na pytanie, czy warto mie? Roork? ze sob?, odpowied? jest tylko jedna: yes, yes, yes!!!

Na koniec dodam, ?e niestety Roorka, ma jedn? istotn? wad?. Je?li tylko ma si? z ni? do czynienia nieco d?u?ej, to za nic nie chce si? z ni? rozsta?. Potem po prostu trudno jest wyobrazi? sobie nurkowanie bez niej. No, ale nie od dzi? wiadomo, ?e do dobrego cz?owiek szybko si? przyzwyczaja :)

I jeszcze, ?eby nie by?o ?adnych w?tpliwo?ci (cho? z powy?szego opisu mo?na si? tego domy?li?), dodam, ?e ten absolutnie rewelacyjny komputer zosta? w ca?o?ci zaprojektowany i skonstruowany, a nast?pnie wdro?ony do produkcji przez freedivera Polaka - Ma?ka Chuchl?.

Zainteresowanych odsy?am do Ma?ka ( e-mail: roorka@mavi.com.pl) i na oficjaln? stron? Roorki

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,888,671 Unikalnych wizyt