Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Kolejny dwuweekedndowy kurs basenowy z udzia?em Cetiego

W drugiej po?owie marca 2015 r. odb?dzie si? kolejny dwuweekendowy basenowy kurs freedivingu, który b?d? prowadzi? razem z Cetim (Robertem Cetlerem), wielokrotnym mistrzem Polski i rekordzist? w prawie wszystkich dyscyplinach freedivingu.

Kurs zostanie przeprowadzony w dwa weekendy:
● 14.03-15.03 i dwa tygodnie pó?niej tj.:
● 28.03-29.03
dzi?ki czemu b?d? mog?y w nim wzi?? udzia? z ró?nych cz??ci Polski. Dwutygodniowy odst?p pomi?dzy pierwszym, a drugim zjazdem da mo?liwo?? prze?wiczenia i utrwalenia tych elementów, z którymi kursanci zapoznaj? si? w czasie pierwszego weekendu.

Kurs odb?dzie si? na basenie, na któym Ceti pracuje - w Kowalewie Pomorskim niedaleko Torunia.

Kliknij po wi?cej szczegó?ów na temat kursu dwuweekendowego


1% na cele SFP

SFP - Stowarzyszenie Freediving Poland to jedyna w Polsce organizacja (non profit) zrzeszaj?ca freediverów czyli osoby zajmuj?ce si? nurkowaniem na wstrzymanym oddechu. Do zada? statutowych SFP nale?y mi?dzy innymi dbanie o podnoszenie bezpiecze?stwa we freedivingu. Dzi?ki porozumieniu zawartemu pomi?dzy SFP, a Safe Water Association mo?liwe sta?o si? przekazywanie 1% podatków na cele SFP. Zgodnie ze statutem Safe Water Association za zebrane ?rodki mo?liwy b?dzie zakup urz?dze? i wyposa?enia zwi?zanego z bezpiecze?stwem nurkowania. Ze ?rodków tych pokrywa? b?dziemy mogli równie? koszty zabezpieczenia medycznego organizowanych przez SFP imprez (g?ównie zawodów, które takiego zabezpieczenia wymagaj?). ?rodki zebrane przez ostatnie dwa lata s? na razie zakumulowane i pozwol? najprawdopodobniej przez sezonem letnim na zakup profesjonalnego ratowniczego zestawu tlenowego, co podniesie poziom bezpiecze?stwa naszych nurkowa?.

Aby przekaza? ?rodki na ten cel nale?y w rozliczeniu rocznym poda? nr KRS Safe Water Association: 0000319349 oraz wpisa? jako cel szczególny "Na Stowarzyszenie Freediving Poland".

Przekazujcie i namawiajcie znajomych.


Dahab kwiecie? - maj 2015

Na prze?omie kwietnia i maja ponownie wybieramy si? z Cetim do Dahab. Tym razem na trzy tygodnie. W pierwszym (21-28 kwietnia) b?dziemy prowadzili kurs nurkowania w g??b. W drugim (28 kwietnia – 5 maja) odb?d? si? nurkowania sta?owe. W tygodniu ostatnim sami b?dziemy nurkowa? - nam te? si? co? od ?ycia nale?y :)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uko?czy?y cz??? basenow? szkolenia, a nurkowania sta?owe dla w pe?ni kompetentnych nurków tj. takich, którzy maj? za sob? zarówno kurs basenowy, jak i kurs nurkowania w g??b.

Do zobaczenia w s?onecznym Dahab!Mateusz Malina rekordzist? ?wiata!!!

Pami?tacie cytat z Enzo z “Big Blue”: “Tomorrow is going to be a big day”?


Mateusz w chwil? po ustanowieniu rekordu ?wiata. Zdj?cie: Aleksandra Kiszczak

Dzi? mamy prawdziwy “big day” polskiego freedivingu! Wielkie ?wi?to! Polak, Mateusz Malina jest najlepszym freediverem na ?wiecie w DNF!

W przesz?o?ci nasi zawodnicy przywozili ju? medale z mistrzostw ?wiata. W 2007 roku po srebro w statyce si?gn?? Tomek Bryl. Cztery lata pó?niej ta sama sztuka, te? w statyce uda?a si? Adrianowi Kwiatkowskiemu, a w dynamice Emilii Bia?ej. Jednak nigdy do tej pory nie zdobyli?my medalu z najcenniejszego kruszcu. Nigdy te? Polak nie by? si? rekordzist? ?wiata. A? do dzi?.

W?a?nie dzi? Mateusz Malina p?yn?c na basenie w Brnie 226 metrów bez p?etw sta? si? po raz pierwszy polskim rekordzist? ?wiata! Mimo i? jego podej?cie do uprawianego sportu jest w stu procentach profesjonalne, to jednak w sensie formalnym jest zwyk?ym amatorem. Wprawdzie niedawno uda?o mu si? pozyska? strategicznego sponsora (firm? Grena LDT), dzi?ki czemu mo?liwy sta? si? mi?dzy innymi jego udzia? w nadchodz?cych zawodach Vertical Blue 2014 na Bahamach, ale w dalszym ci?gu na ?ycie musi zarabia? w inny, „normalny” sposób. I dzi? ten amator, skromny ch?opak z Ustronia pop?yn?? dalej ni? dotychczasowy rekordzista ?wiata - Chorwat Goran Colak, full profi we freedivingu, który w pe?ni utrzymuje si? ze stypendiów sportowych i ca?kowicie mo?e po?wi?ci? si? treningowi.

Czapki z g?ów przed Mateuszem! Ca?a freedivingowa Polska cieszy si? razem z Tob?!!!

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów (mo?e ju? niebawem)

Kurs basenowy od 29.09.2014


Kurs basenowy rozpocz?ty 27 wrze?nia 2014 w toku, miejsc wolnych brak

WI?CEJ INFORMACJI

Dwuweekendowy, basenowy kurs freedivingu z Cetim i Nitasem

Na pocz?tku czerwca w dwa weekendy odb?dzie si? unikalny kurs freedivingu. B?d? prowadzi? go razem z Cetim (Robertem Cetlerem), wielokrotnym mistrzem Polski i rekordzist? w prawie wszystkich dyscyplinach freedivingu. Ceti jest najbardziej do?wiadczonym freediverem w Polsce, ekspertem zw?aszcza od statyki i p?ywania w monop?etwie, cho? doskonale p?ywa równie? w p?etwach podwójnych i bez p?etw. Posiada ogromn? wiedz? praktyczn? i umiej?tno?ci przekazania jej kursantom. Warto skorzysta? z tej unikalnej okazji, by nie tylko pozna? podstawy freedivingu ale równie? skorzysta? z wiedzy i do?wiadczenia Cetiego.

Jednocze?nie ten kurs b?dzie ostatnim kursem basenowym przed wakacjami, a ?ci?lej przed rozpocz?ciem kolejnego roku akademickiego czyli przed pa?dziernikiem 2014.

Kurs zostanie przeprowadzony w dwa weekendy:
● 31.05-01.06 i dwa tygodnie pó?niej tj.:
● 14.06-15.06
dzi?ki czemu b?d? mog?y w nim wzi?? udzia? równie? osoby spoza Warszawy. Dwutygodniowy odst?p pomi?dzy pierwszym, a drugim zjazdem da mo?liwo?? prze?wiczenia i utrwalenia tych elementów, z którymi kursanci zapoznaj? si? w czasie pierwszego weekendu.

Kliknij po wi?cej szczegó?ów na temat kursu

BRAK WOLNYCH MIEJSC


Kurs basenowy - zima/wiosna 2014

Od 3 lutego 2014 rozpocznie si? BASENOWY KURS FREEDIVINGU. Zaj?cia teoretyczne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a basenowe w ?rody.

Zainteresowane osoby b?d? mog?y uczyni? pierwszy krok w kierunku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. zaliczenia basenowej cz??ci kursu Freediving SSI. W przysz?o?ci po zaliczeniu cz??ci na wodach otwartych b?dzie mo?na uzyska? stopie? (i "plastik") Freediving SSI Level 1 lub Level 2. Jest to opcja, na któr? mo?na si? zdecydowa?, ale nie jest to obowi?zkowe.

Wi?cej informacji o kursie basenowym zima/wiosna 2014

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs basenowy jesie? 2013


Od 14 pa?dziernika 2013 rozpocznie si? BASENOWY KURS FREEDIVINGU. Zaj?cia teoretyczne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a basenowe w ?rody.

Zainteresowane osoby b?d? mog?y uczyni? pierwszy krok w kierunku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. zaliczenia basenowej cz??ci kursu Freediving SSI. W przysz?o?ci po zaliczeniu cz??ci na wodach otwartych b?dzie mo?na uzyska? stopie? (i "plastik") Freediving SSI Level 1 lub Level 2. Jest to opcja, na któr? mo?na si? zdecydowa?, ale nie jest to obowi?zkowe.

Wi?cej informacji o kursie basenowym

CNHS czyli Ceti & Nitas na Ha?czy w Sierpniu

Gro?ny Ceti we w?asnej osobie. Zdj?cie: Marcin Pulkowski


CNHS czyli Ceti & Nitas na Ha?czy w Sierpniu


W sierpniu 2013 roku Nitas wraz z Cetim (je?li kto? jest zupe?nym nowicjuszem to wyja?niam, ?e Ceti to Robert Cetler, legenda polskiego freedivingu, wielokrotny rekordzista i Mistrz Polski zarówno w dyscyplinach g??bokich, jak i basenowych) b?d? bawi? nad Ha?cz?.

W tym czasie b?d? wspólnie prowadzili kursy nurkowania w g??b jak i nurkowania sta?owe (oczywi?cie te? w g??b).Kursy nurkowania w g??b
Adresowane s? do osób, które maj? za sob? kurs basenowy lub przynajmniej do?wiadczenie we freedivingu basenowym (dopuszczalne jest równie? posiadanie pewnego do?wiadczenia w nurkowaniu na wodach otwartych:) i chc? poszerzy? swoje umiej?tno?ci o nurkowanie w g??b. Pe?en kurs obejmuje 10 sesji nurkowych i spor? dawk? teorii oraz ?wicze? oddechowych, a w tym:
● bezpiecze?stwo w tym Rescue Skills, Buddy Procedures, LMC/BO Management
● nurkowania: w sta?ym bala?cie, Free Immersion, nurkowania rekreacyjne
● dla zainteresowanych, którzy b?d? dysponowa? odpowiednim poziomem kompetencji równie? nurkowania na windzie
● nauk? wyrównywania ci?nienia technik? Frenzla
● Free falling
● nurkowania po wydechu (FRC diving)
● teori? (technika nurkowania, fizjologia, sprz?t, zagro?enia w tym BO/SWB, Lung Squeeze i inne)

Nurkowania sta?owe
Przeznaczone s? dla osób, które maj? za sob? kurs nurkowania w g??b i s? ju? kompetentnymi freediverami, którzy potrafi? radzi? sobie samodzielnie zarówno na basenie jak i w wodach otwartych ale chc? podnie?? swoje umiej?tno?ci i/lub chc? w ca?kowicie bezpiecznych warunkach przeprowadzi? nurkowania g??bokie le??ce na granicy ich mo?liwo?ci. W ramach nurkowa? sta?owych przewidziane jest te? doskonalenie techniki nurkowania. Zainteresowani, którzy b?d? dysponowa? odpowiednim poziomem kompetencji b?d? mogli odby? równie? nurkowania na windzie.

Ponadto krótkie kursy jednodniowe:
Intro - dla osób zupe?nie pocz?tkuj?cych, które chcia?yby spróbowa? swoich si? w nurkowaniu z zatrzymanym oddechem
Refresher - dla osób, które mia?y d?ug? przerw? w uprawianiu freedivingu
Zimne wody – oswajanie z zimn? wod? i innymi warunkami specyficznymi dla naszych jezior osób, które swoje dotychczasowe do?wiadczenia w nurkowaniu w g??b maj? wy??cznie z Egiptu, Chorwacji lub innych ciep?ych i przejrzystych wód
Przygotowanie do zawodów – dla tych, którzy chcieliby wystartowa? w zawodach g??boko?ciowych (najbli?sza okazja nadarzy si? w?a?nie w sierpniu na Ha?czy)

Wi?cej informacji


Herbert Nitsch story

Herbert Nitsch. Zdj?cie: Bartek Morawiec.


W najnowszym wydaniu nuras.info na stronach 82-91 s?ów kilka na temat wypadku Herberta Nitscha i potencjalnych przyczyn, które do niego mog?y doprowadzi?.

Warsztaty/kurs basenowy w TERMACH MALTA?SKICH w Poznaniu

W drugi weekend po ?wi?tach Wielkanocnych (13-14 kwietnia) w TERMACH MALTA?SKICH w Poznaniu odb?d? si? warsztaty/kurs freedivingu basenowego z elementami nurkowa? w g??b.

Wi?cej informacji
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,873,141 Unikalnych wizyt