Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Kurs basenowy - I kwarta? 2013


Od 11 lutego rozpocz?? si? pierwszy w 2013 roku BASENOWY KURS FREEDIVINGU. Zaj?cia teoretyczne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a basenowe w ?rody. Miejsc wolnych brak:(

Zainteresowane osoby b?d? mog?y uczyni? pierwszy krok w kierunku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. zaliczenia basenowej cz??ci kursu Freediving SSI (i uzyskania "plastiku" Freediving SSI Basic). W przysz?o?ci po zaliczeniu cz??ci na wodach otwartych b?dzie mo?na uzyska? stopie? (i "plastik") Freediving SSI Level 1 lub Level 2. Jest to opcja, na któr? mo?na si? zdecydowa?, ale nie jest to obowi?zkowe.

Wi?cej informacji o kursie basenowym

Jesie? 2012. Egipt.

W listopadzie 2012 odb?dzie si? kolejny wyjazd freedivingowy do Egiptu. Tym razem do Dahab.

UWAGA - nast?pi?o przesuni?cie wylotów o dwa dni, ze ?ród na pi?tki. Dzi?ki temu po powrocie b?dziemy mieli weekend na doj?cie do siebie, przed powrotem do ponurej rzeczywisto?ci tj. roboty. W zwi?zku z tym daty wyjazdów ulegaj? korekcie i s? podane poni?ej:

W pierwszym tygodniu (16-23 listopada) b?dzie mia? miejsce kurs nurkowania na wodach otwartych. Osoby, które maj? za sob? kurs basenowy b?d? mia?y mo?liwo?? (o ile b?d? tym zainteresowane) uzyskania formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. uzyskania stopnia SSI Freediver poziom 1 lub 2.

W drugim tygodniu (23-30 listopada) odb?d? si? tzw. nurkowania sta?owe.

UWAGA nr 2 - spad?y ceny wycieczki Alfastar!!!!!Ch?tni powinni si? po?pieszy?, bo nie wiadomo jak d?ugo si? te ceny utrzymaj?.

Wi?cej informacji o listopadowym wyje?dzie do Dahab

Jesie? 2012. Basen.

UWAGA: kurs rusza o tydzie? pó?niej ni? by?o pierwotnie planowane (nie 8 ale 15 pa?dziernika) i ... zwolni?o si? jedno miejsce.

Od 15 pa?dziernika 2012 r. rozpocznie si? pierwszy w nadchodz?cym roku akademickim BASENOWY KURS FREEDIVINGU. Zaj?cia teoretyczne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a basenowe w ?rody.

Kurs ten b?dzie nieznacznie ró?ni? si? od kursów, które prowadzi?em do tej pory. Poprzednie kursy (zarówno basenowe, jak i na wodach otwartych) obejmowa?y nauk? wszystkich niezb?dnych freediverowi umiej?tno?ci, ale nie ko?czy?y si? oficjaln? certyikacj?.

W ramach nowego kursu basenowego osoby, które b?d? tym zainteresowane, b?d? mog?y uczyni? pierwszy krok w kierunku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. zaliczenia basenowej cz??ci kursu Freediving SSI (i uzyskania "plastiku" Freediving SSI Basic). W przysz?o?ci po zaliczeniu cz??ci na wodach otwartych b?dzie mo?na uzyskac stopie? (i "plastik") Freediving SSI Level 1 lub Level 2. Zaznaczam przy tym, ?e jest to opcja, na któr? mo?na si? zdecydowa?, ale nie jest to obowi?zkowe.

Nowa formu?a kursów wi??e si? z tym, ?e po 4 latach prowadzenia zaj?? jako instruktor Apnea Academy zdecydowa?em si? na dodatkowy kurs instruktorski, tym razem w ramach SSI (Scuba Schools International - istniej?ca od ponad 40 lat organizacja zajmuj?ca si? do niedawna tylko szkoleniami z zakresu nurkwa? sprz?towych, która kilka lat tem zacz??a prowadzi? profesjonalne kursy freedivingu). W czerwcu br. uzyska?em stopie? instruktora freedivingu SSI i zdecydowa?em si? dostosowa? autorski program moich kursów do programu freedivingu SSI. To umo?liwi mi wydawanie zainteresowanym osobom certyfikatów Freediving SSI.

Wi?cej informacji o kursie basenowym

Po powrocie z Marsa

Kurs w Marsa el Alam zako?czony.

Czego? takiego jeszcze nie prze?y?em – temperatura wody wynosi?a niezmiennie 31 stopni! Sesje nurkowe potrafi?y trwa? dwie i pó? godziny, a mimo to wystarcza?a cieniutka pianka Nabaiji i nikomu nie by?o ani troch? zimno. Bywa?y i takie dni, ?e niektórzy siedzieli w wodzie w samych gaciach!

W tak komfortowych warunkach nie ma si? co dziwi?, ?e uczestnikom posz?o rewelacyjnie. Wszyscy zaliczyli ponad 30 metrów g??boko?ci. Grupa zdolna, warunki ?wietne, ale do takiego powodzenia z pewno?ci? przyczyni?a si? odpowiednio wprowadzona technika Frenzla (któr? wszyscy bez wyj?tku opanowali). Mog?o by? jeszcze lepiej, bo gdy ostatniego dnia Piotrka na 38 metrach zatrzyma?o dno, zosta?o ju? zbyt ma?o czasu, by przesuwa? boj? na g??bsz? wod?. Troch? szkoda, bo nie mam najmniejszej w?tpliwo?ci, ?e wymarzona przez Piotrka czterdziestka pad?aby bez problemów.

Zreszt? wszyscy radzili sobie ?wietnie. Na pocz?tku mia?em tylko obawy co do Go?ki, któr? za?atwi?a klima w??czona pierwszej nocy na maksimum. Mimo tego, ?e Gosia spa?a w polarze i z kapturem na g?owie obudzi?a si? z katarem. Nic dziwnego, ?e ju? w czasie pierwszego wej?cia do wody pojawi?y si? problemy. Najpierw ucho zatrzymywa?o j? na kilkunastu metrach, ale w miar? up?ywu czasu g??boko?ci mala?y, mala?y, mala?y … Kiedy osi?gni?cie 3 metrów sta?o si? problemem zdecydowali?my, ?e nie ma co dalej tego przeci?ga?. Pó?tora dnia przerwy w nurkowaniach przynios?o tylko niewielk? popraw? i kiedy zaczyna?em wpada? z tego powodu w coraz wi?ksz? frustracj? nagle … odetka?o si? i Go?ka posz?a na ponad trzy dychy w dó?!

Ca?ej grupie (w kolejno?ci alfabetycznej: ?ukasz, Ma?gosia, Mariusz i Piotrek)sk?adam wielkie gratulacje. Byli?cie super!

Na koniec podzi?kowania dla bazy Dive Top z któr? nurkowali?my. Profesjonalni, niezawodni, punktualni, a przede wszystkim niezwykle przyja?ni, uczynni, mili i pogodni ludzie. Wspó?praca z nimi by?a prawdziw? przyjemno?ci?. Polecam Dive Top wszystkim freediverom i nurkom sprz?towym.

Kurs na wodach otwartych w Marsa el Alam


Zosta?y jeszcze dwa ostatnie miejsca na kurs freedivingu na wodach otwartych, który odb?dzie si? w okresie 24.08-01.09.2012 w Marsa el Alam w Egipcie.

Zainteresowanych prosz? o kontakt emailowy telefoniczny 609 954 905.

Wi?czej szczegó?ów

Relacja z EgiptuNa razie fragment relacji z dwutygodniowego wyjazdu do Egiptu , zawieraj?cy opis spotkania z Martinem Stepankiem. Ca?o?? relacji uka?e si? ju? wkrótce (1 czerwca 2012) na Nuras.info, a nieg?ugo potem równie? na mojej stronie.

Kurs w Termach Malta?skich za nami

W miniony weekend odby? si? kurs w Termach Malta?skich. By?o … no, po prostu zajebi?cie.Termy to bez w?tpienia najlepszy „obiekt basenowy” w Polsce. Pi??dziesi?ciometrowy basen, który w ci?gu godziny (a mo?e i krócej, ale tyle akurat czasu sp?dzili?my na obiedzie po powrocie, z którego okaza?o si?, ?e …) mo?na zamieni? na dwa baseny 25-metrowe, fantastyczna, tropikalna „cz??? rekreacyjna” (z której akurat nie korzystali?my ani troch?), ale najwa?niejsze to … pi?ciometrowej g??boko?ci (na ca?ej powierzchni!) basen „do skoków” (z wie?ami, z których na szcz??cie nikt nie skaka? nam na g?owy, bo … jest zakaz kierownika!) o wymiarach ca. 25m x 25m, na którym mo?na by?o ?wiczy? elementy nurkowania w g??b.

Do tego salka na wyk?ady i ?wiczenia oddechowe tu? obok wody, a wi?c … ?y?, nie umiera?! Mo?na tylko pozazdro?ci? Poznaniakom, ?e maj? to na co dzie?!
My sp?dzili?my tam tylko (i a?) dwa wyt??aj?ce dni ale i tak byli?my pod wra?eniem. Cho? w sumie nie wiem czy wi?ksze wra?enie zrobi?y na nas same Termy czy … kursanci. Takiej grupy nie jeszcze spotkali?my! Wyniki w statyce przekraczaj?ce 5 minut to jeszcze nic (to si? w ko?cu, mo?e niezbyt cz?sto, ale jednak zdarza na kursach), ale to, co studenci pokazali drugiego dnia w monop?etwie przesz?o nasze naj?mielsze oczekiwania. Prawie wszyscy po za?o?eniu monówki na nogi (pierwszy raz w ?yciu!) radzili sobie w niej jakby si? w niej urodzili. Czego? takiego nikt z naszej trójki jeszcze nie widzia?. ?adnych problemów z kontrol? p?etwy, utrzymaniem kierunku, pu?apu czy pozycji, co przecie? jest chlebem powszednim pocz?tkuj?cych monofinerów! I gdyby to dotyczy?o tylko jednej, wybranej osoby mo?na by jeszcze zrozumie?, w ko?cu wybryki natury si? trafiaj?, ale tak by?o ze wszystkimi!!!! Co wi?cej nie tylko brak by?o tych klasycznych problemów typowych dla wieku niemowl?cego finswimmera ale i inne elementy techniki by?y bez zarzutu! Usztywnienie górnej cz??ci tu?owia, idealna pozycja g?owy i r?k, ruchomo?? bioder, brak „bicia z kolan”! Jak to wszystko by?o mo?liwe?! Monstrualna fluktuacja statystyczna, która sprawi?a, ze zebra?a si? unikalna grupa kursantów, czy mo?e Kasia i Emilia s? tak genialnymi instruktorkami?! Prawda pewnie jak zwykle le?y po?rodku, w ka?dym razie kurs wypad? rewelacyjnie i trzeba tylko jak najszybciej zrobi? kolejne jego edycje.

Poni?ej i obok znajdziecie fotki z kursu autorstwa Kasi Talagi przedstawiaj?ce m.in. spektakularne balckouty prowadz?cego zaj?cia Tomka Nitki (na szcz??cie pozorowane:)
Nitas w?ród najlepszych coachów


W weekend wyj??em ze skrzynki na listy mi?? przesy?k?: podpisany przez Prezesa AIDA - Kimmo Lahtinena i Prezesa SUUNTO Mikko Moilanena dyplom potwierdzaj?cy zaliczenie mojej skromnej osoby do grona najlepszych coachów w roku 2011.

To oczywi?cie wynik sukcesu jaki prowadzone przeze mnie Emila Bia?a i Kasia Talaga odnios?y na ubieg?orocznych Mistrzostwach ?wiata. Dlatego chcia?bym w tym miejscu serdecznie podzi?kowa? im za po?wi?cenie, determinacj? w d??eniu do celu i wiar?, ?e idziemy w dobrym kierunku. Bez tego oraz bez ich wielkiego talentu ten sukces nie by?by mo?liwy.

Bardzo dzi?kuj? równie? wszystkim z Was, którzy docenili nasze wspólne wysi?ki i oddali na mnie g?os.

Pozdrawiam
Tomek Nitka

Basenowy kurs w Poznaniu i w Warszawie

W najbli?szym czasie odb?d? si? dwa, ostatnie przed wakacjami basenowe kursy freedivingu.

W dniach 14-15 kwietnia (pierwsza sobota i niedziela po ?wi?tach Wielkanocnych) weekendowy kurs w Poznaniu na terenie Term Malta?skich. Zaj?cia trwa? b?d? od 9:00 (rejestracja od 8:30) do 21:30 w sobot? i od 9:00 do 19:30 w niedziel?. Dzi?ki du?ej g??boko?ci basenu (5m) oprócz technik typowo basenowych kurs obejmowa? b?dzie równie? elementy nurkowa? w g??b. Cena kursu 700z?. Wi?cej na temat kursu w Poznaniu

W okresie 18 kwietnia - 2 lipca kurs w Warszawie. Zaj?cia basenowe odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki w godzinach 18:45-21:00 na terenie p?ywalni na ul. Namys?owskiej 8, a teoria i ?wiczenia relaksacyjne w ?rody w godzinach 18:30-12:45 na ul. Wi?niowej 56. Kurs obejmuje 9 spotka? na basenie i 7 spotka? na teorii. Cena kursu 990 z?. Wi?cej na temat kursu w Warszawie

Rozpocz?cie kursu basenowego


Kurs basenowy, który mia? rozpocz?? si? w styczniu 2012 r. ostatecznie wystartuje 6 lutego 2012 (poniedzia?ek) o godz. 18:30 zaj?ciami z teorii, a pierwsze zaj?cia na basenie odb?d? si? w ?rod? 8 lutego.

KURS W TOKU

Wywiad w radiu TOK FM


Na stronie radia TOK FM mo?na pos?ucha? wywiadu ze mn? przeprowadzonego 10 stycznia 2012 roku przez Tomasza Kwa?niewskiego i Alexa K?osia w ramach cyklicznej audycji "Kwasem i K?osem". Tytu? tego odcinka "Kwasem i K?osem: o freedivingu"

PS.
Nie oby?o si? bez b??dów - Stigowi Severinsenovi przypisa?em narodowo?? szwedzk?. Có? zdarza si? :(


Wygenerowano w sekund: 0.02
1,873,128 Unikalnych wizyt