Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Test pianki Nabaiji

Jaki? czas temu freediverzy odkryli to, co dawno wiedzieli triathloni?ci i wyczynowi p?ywacy, a mianowicie, ?e nawet do p?ywania w basenie warto jest ubra? si? w co?, co poprawi komfort cieplny i/lub u?atwi prze?lizgiwanie si? przez wod?, czyli zmniejszy opory hydrodynamiczne.

Od wielu ju? lat p?ywacy u?ywali tak zwanych skór p?ywackich. Pierwsze z nich nazywane by?y skórami rekina ze wzgl?du na zmniejszaj?c? turbulencje przep?ywaj?cej wody faktur? zewn?trznej pow?oki, wzorowan? w?a?nie na skórze prawdziwego ?ar?acza. W kolejnych latach pojawia?y si? coraz to nowe modele skór, o coraz doskonalszych w?a?ciwo?ciach hydrodynamicznych (i niebotycznych cenach w Polsce dobrze przekraczaj?cych tysi?c z?otych), a rekordy ?wiata i narodowe pada?y jeden za drugim jak muchy, g?ównie nie za spraw? wi?kszych umiej?tno?ci sportowców, a w?a?nie dzi?ki coraz lepszym w?a?ciwo?ciom skór. Sk?oni?o to wreszcie FINA (Mi?dzynarodowa Federacja P?ywacka) do wprowadzenia od pocz?tku 2010 roku zakazu ich u?ywania na sankcjonowanych przez ni? zawodach (a wi?c praktycznie na wszystkich licz?cych si? z Igrzyskami Olimpijskimi w??cznie). Nic dziwnego, ?e wkrótce potem skóry pojawi?y si? na wyprzeda?ach, a ich ceny spad?y cz?sto dziesi?ciokrotnie (a nawet wi?cej). W ten sposób nagle sta?y si? one dost?pne równie? dla nas, pozbawionych sponsorów nurków bezdechowych. Zacz?li?my wi?c masowo je kupowa? i u?ywa?, bo przy tym samym wysi?ku i w tym samym czasie pozwalaj? one pokona? wi?kszy dystans, a (przynajmniej jak na razie) we freedivingu wci?? s? one dozwolone.

Skóry maj? jednak jedn? wad? istotn? z naszego punktu widzenia – nie grzej?. S? doskona?e do jednorazowego wyst?pu na zawodach, ale d?u?sze przebywanie w nich w wodzie np. na treningu, na którym (inaczej ni? p?ywacy) nie poruszamy si? non stop, ale co chwila robimy d?u?sze przerwy na odpoczynek i wentylacj?, prowadzi pr?dzej czy pó?niej do wych?odzenia. St?d na treningi (a cz?sto równie? do wyst?pów na zawodach) freediverzy ch?tniej u?ywaj? cienkich pianek neoprenowych. Jak na razie najwi?kszym uznaniem i popularno?ci? w?ród nich ciesz? si? wyroby nowozelandzkiej firmy ORCA. Pierwotnie projektowane by?y dla triathlonistów tak, by zapewni? im zarówno komfort cieplny, jak i doskona?e w?a?ciwo?ci hydrodynamiczne. Kilka lat temu zacz?li u?ywa? ich równie? freediverzy, a po jakim? czasie w ofercie pojawi?y si? nawet modele dedykowane specjalnie dla nich. Orki jednak te? maj? jedn? wad?: s? drogie. Najta?szy model kosztuje ok. 800 z?otych, a topowy „Free” to wydatek rz?du dwóch tysi?cy z?otych (a doliczy? trzeba jeszcze koszty transportu). Do niedawna wydawa?o si? jednak, ?e trudno b?dzie wyda? mniej.

Alternatywa – pianka Nabaiji

Na szcz??cie ostatnio pojawi?a si?, i to równie? na naszym, polskim rynku niedroga (350z?), a naprawd? godna polecenia alternatywa. Mam na my?li piank? produkowan? przez jedn? z marek Decathlonu – Nabaiji. Marka ta mo?e by? Wam znana, bo w ka?dym sklepie Decathlonu mo?na kupi? produkowane przez ni? k?pielówki i inne stroje p?ywackie.

Pianka na stronie internetowej http://www.decathlon.com.pl/PL/kombinezon-p-ywacki-outdoor-157944583/# ma ma?o ekscytuj?c? nazw? „KOMBINEZON OUTDOOR SZARO/ZIEL.” Równie? opis przeznaczenia: dla m??czyzn trenuj?cych p?ywanie na basenie lub w otwartych akwenach, w wodzie o temp. ponad 17° nie musi wzbudzi? ciekawo?ci nurków. A jednak jej cechy okazuj? si? naprawd? bardzo interesuj?ce w?a?nie z punktu widzenia freedivera.

W gruncie rzeczy nie jestem pewien czy nale?y j? nazywa? piank?. Okazuje si? bowiem, ?e pianki neoprenowej jest w niej stosukowo ma?o. W kombinezonie widocznym na zdj?ciu powy?ej tylko czarne panele wykonane s? z neoprenu (o grubo?ci 1,5mm i 1,8mm). Kolor zielony i szary, to panele wykonane z materia?u o nazwie anti freezing (jak sama nazwa wskazuje i jak pisze producent „do walki z zimnem”), który neoprenem nie jest. Na oryginalnym zdj?ciu producenta nie tak ?atwo odró?ni? jest kolor czarny od szarego, wi?c poni?ej zamieszczam fotki zrobione przeze mnie po odwróceniu „pianki” na lew? stron?. Od ?rodka wszystkie panele materia?owe s? zielone i od razu wida?, ?e tylko ca. po?owa (a mo?e nawet mniej) powierzchni kombinezonu to neopren.


Izolacja cieplna
Jak w zwi?zku z tym przedstawiaj? si? jego w?a?ciwo?ci termiczne? Nie ma si? co oszukiwa?, nie s? one tak dobre (bo nie mog? by?), jak kombinezonów w 100% neoprenowych. Materia? (nawet je?li nosi dumn? nazw? anti freezing) nie jest tak dobrym izolatorem ciep?a jak spieniona, zawieraj?ca b?belki powietrza guma. Warto jednak zauwa?y?, ?e znajduje si? on w miejscach, które s? mniej istotne z punktu widzenia utraty ciep?a. Na brzuchu, po?ladkach i pod pachami mamy neopren. Per saldo sprawia to, ?e termicznie kombinezon doskonale spisuje si? na typowym treningu dynamiki, kiedy przerywamy p?ywanie tylko po to, by przeprowadzi? w miar? krótk? wentylacj? i za chwil? p?yniemy dalej. Gorzej, gdy zamiast samemu p?ywa? np. zajmujemy si? drug? osob?, udzielamy jej rad, korygujemy b??dy i w rezultacie d?u?szy czas pozostajemy we wzgl?dnym bezruchu. Mi w takiej sytuacji zacz??o by? troch? zimno (cho? by? mo?e wp?yw na to mia? te? fakt, ?e testowany przeze nie egzemplarz by? nieco dla mnie za du?y i zw?aszcza w górnej cz??ci tu?owia oraz na r?kach mia? wyra?ne luzy z pewno?ci? pogarszaj?ce w?a?ciwo?ci izolacyjne).

Doskonale dobrana wyporno??

Jednak ka?dy kij ma dwa ko?ce. To, co termicznie mo?e nie jest rewelacj? okazuje si? doskona?e z innego punktu widzenia. Chodzi o wyporno??, a zw?aszcza wyporno?? nogawek, która z racji niewielkiej ilo?ci u?ytego neoprenu jest minimalna. Jest to niezwykle istotne zw?aszcza przy dynamice bez p?etw. U wi?kszo?ci nurków go?e nogi s? lekko ton?ce, ale pe?ne pokrycie ich nawet cienkim neoprenem sprawia, ?e uzyskuj? p?ywalno?? dodatni?, uciekaj? do góry, a utrzymanie hydrodynamicznie optymalnej, idealnie poziomej sylwetki staje si? trudne, o ile nie niemo?liwe. W przypadku kombinezonu Nabaiji dzi?ki temu, ?e na du?ej powierzchni zamiast neoprenu u?yto materia?u o oko?o zerowej p?ywalno?ci sprawa wygl?da inaczej. Jest tak jak by? powinno: nogi nie wyp?ywaj? ku powierzchni lecz trzymaj? poziom.
Wydaje si? te?, ?e pianka powinna dobrze sprawdzi? si? w nurkowaniach w g??b, zw?aszcza w sta?ym bala?cie bez p?etw, gdzie ma?a ilo?? neoprenu, a co za tym idzie niewielkie zmiany p?ywalno?ci zwi?zane ze zmian? g??boko?ci b?d? jej bardzo mocn? stron?. Jednak my?l?, ?e takie nurkowania powinny odbywa? si? w naprawd? ciep?ym morzu (np. Egipt latem)
Jak w ?yciu mamy wi?c co? za co?. Co? tracimy, ale co? innego zyskujemy

W tym miejscu nale?y uczciwie wspomnie?, ?e z materia?em anti freeze chwilowo zwi?zany jest ma?y problem. W egzemplarzach pochodz?cych z partii pianek, która przyp?yn??a z Tajlandii do Europy na pocz?tku bie??cego roku pojawiaj? si? czasem drobne uszkodzenia ?liskiego zewn?trznego pokrycia, które delikatnie z?uszcza si? w najbardziej nara?onych na rozci?ganie miejscach (np. na kolanach). Zdaniem technologów z Nabaiji stanowi to wy??cznie problem estetyczny ale mimo to w kolejnej partii (która ma dotrze? na Stary Kontynent w kwietniu) zastosowano ju? inne pokrycie, które ma by? wolne od tej wady. Nabywcy pianek, w których ww. problem si? pojawi mog? jednak spa? spokojnie. Sprzedawc? jest Decathlon, który na swoje produkty daje dwuletni? gwarancj?, wi?c je?li w tym czasie zauwa?ycie jakiekolwiek uszkodzenia, to mo?ecie zg?osi? si? do sklepu i poprosi? o wymian? na nowy egzemplarz.

Dobra elastyczno??
Pianka po wci?ni?ciu si? w ni? (co o ile prawid?owo dobrali?my rozmiar zajmuje krótk? chwil?, ale inaczej by? nie mo?e, je?li ma ?ci?le przylega? do cia?a) okazuje si? bardzo dobrze uk?ada? i zapewnia pe?n? swobod? ruchów.

Hydrodynamika
Kolejna sprawa godna uznania to w?a?ciwo?ci hydrodynamiczne. Neopren od strony zewn?trznej to oczywi?cie op?ywowy smoohtskin, natomiast materia? (wspomniany anti freezing) z zewn?trz pokryty jest warstw? niezwykle g?adkiego „czego?” co doskonale prze?lizguje si? przez wod?. Za to w miejscach odpowiedzialnych za nadawanie nurkowi nap?du (tj. pod pachami i na powierzchniach r?k le??cych po stronie tu?owia) mamy szorstki, „?api?cy” wod? nylon. Efekt ko?cowy jest taki, ?e wydajno?? r?k jest wysoka, a jednocze?nie uzyskujemy „po?lizg” porównywalny, o ile nie lepszy ni? w skórach p?ywackich. Dla przyk?adu podam, ?e na 25 metrach w dynamice bez p?etw uzyskiwa?em w Nabaiji czasy takie same (a czasem lepsze) jak w skórze startowej Blueseventy, a o 2-3 sekundy krótsze ni? w samych k?pielówkach. A wi?c zaliczamy kolejny du?y plus na koncie Nabaiji.

Jak kupi? to cudo?
Mamy wi?c fajny i niedrogi produkt, po który chcia?oby si? pop?dzi? natychmiast do najbli?szego Decathlonu. Niestety sprawa zakupu nie jest taka prosta. Pianka jest wprawdzie w ofercie na stronie internetowej, ale dopiero zaczyna pojawia? si? w sklepach. Na razie jest dost?pna np. w Decathlon Warszawa Ok?cie. Jak kupi? j? je?li mieszka si? na drugim ko?cu Polski? Mo?na to zrobi? zwracaj?c si? do dowolnego pracownika tego sklepu sieci Decathlon, w którym chcieliby?my zamówiony towar op?aci? i odebra?. Pianka przyjedzie w przeci?gu 10 dni. W razie problemów mo?na te? zwróci? si? do jednego z managerów firmy - Sebastiana Szcze?niaka (namiary na niego s? podane na ko?cu artyku?u).

Jak dobra? w?a?ciwy rozmiar?
Decyduj?c si? na powy?sze rozwi?zanie zwracam jednak uwag?, na jedn? niezwykle istotn? rzecz. Nie maj?c pianki w r?ku i nie mog?c jej przymierzy? trudno jest wybra? odpowiedni rozmiar. Pianka oferowana jest w wielko?ciach 38 (S), 40 (M), 42 i 44 (L) i 46 (XL). Dokonuj?c wyboru chcia?oby si? kierowa? rozmiarówk? podan? na stronach Decathlonu http://www.adequatsize.com/PL/html/070629-PL-taillant-etape1bis-h.htm , która (nie wiedzie? czemu ignoruj?c kwesti? wzrostu) przelicza podane w centymetrach wymiary zainteresowanej osoby na odpowiedni numer ale … okazuje si?, ?e przynajmniej w odniesieniu tego konkretnego wyrobu jest ona zawodna.
By zobrazowa? problem podam, ?e zgodnie z wytycznymi Decathlonu powinien na mnie pasowa? numer 42 lub 44. Tymczasem nawet rozmiar 40 okaza? si? dla mnie za du?y (tj. zbyt obszerny, bo d?ugo?? wydaje si? by? OK)! Z kolei jeden z moich kursantów, który wg. rozmiarówki powinien u?ywa? numeru 44 lub 46 wbi? si? w nr 42. Moja rada jest wi?c taka, by wybiera? piank? o jeden - dwa numery mniejsz? ni? wskazywa?aby tabela rozmiarów Decathlonu..

W tym miejscu przestrzegam osoby, które musz? wszystko same osobi?cie sprawdzi? przed przyj?ciem procedury, która mo?e im wpa?? do g?owy i wydawa? si? s?uszna: zamiast patrze? w niepewn? rozmiarówk? pójd? do najbli?szego Decahlonu, przymierz? kilka cienkich pianek o podobnej budowie (tzw. pajacyk), jak nasz kombinezon i b?d? wiedzia?, który rozmiar jest dla mnie dobry. Niestety niewiele to da, bo wygl?da na to, w przypadku Nabaiji sprawy maj? si? inaczej ni? dla pozosta?ych marek. Ja przed z?o?eniem zamówienia tak w?a?nie zrobi?em: przymierza?em 2/3 milimetrowy Tribord. Rozmiar 42 wydawa? si? OK., a 40 by? jakby lekko za ciasny. W zwi?zku z tym numeru 38 nawet nie próbowa?em zak?ada? i poprosi?em o pianki nr 40 i 42 do wyboru. Tymczasem w przypadku Nabaiji oba okaza?y si? za du?e i wszystko wskazuje na to, ?e w?a?nie 38 by?by dla mnie optymalny.

Maj?c powy?sze na uwadze, nawet bez mo?liwo?ci przymierzenia pianki, b?dziemy w stanie wybra? dla siebie dobrze pasuj?cy rozmiar i za stosunkowo niewielkie pieni?dze otrzymamy bardzo atrakcyjny wyrób, który podniesie komfort cieplny na d?ugich, basenowych sesjach dynamiki, a jednocze?nie przyczyni si? do poprawy osi?gów. Szkoda tylko, ?e przynajmniej jak na razie pianka produkowana jest wy??cznie w wersji dla m??czyzn  Poni?ej wymie?my jeszcze raz jej najwa?niejsze zalety i wady.

Zalety:
 Dobra hydrodynamika
 Niewielka p?ywalno?? nogawek (istotne zw?aszcza w przypadku DNF)
 Niewielka ogólna p?ywalno?? (istotne w przypadku CNF)
 Dobra elastyczno??
 Bardzo dobra relacja jako?ci do ceny

Wady:
 Nie najlepsza izolacja termiczna
 Trudno?ci z rozmiarówk?PS.

Od ukazania si? tego tekstu min??o troch? czasu i nast?pi?y pewne, korzystne zmiany.
Po pierwsze cena pianki spad?a i obecnie (luty 2013) wynosi 299,99z?.
Po drugie jest ju? dost?pny model damski. Poza krojem, od m?skiego odpowiednika ró?ni si? kolorem (zamiast seledynka, mamy ró?). Patrz poni?ej.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,888,415 Unikalnych wizyt