Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

PADI Freediver Touch

PADI Freediver Touch to interaktywna aplikacja na urz?dzenia mobilne przeznaczona do indywidualnej nauki kursantów. Znajduj? si? w niej najwa?niejsze informacje z zakresu zasad bezpiecze?stwa, technik freedivingowych, fizjologii nurkowania na zatrzymanym oddechu, fizyki nurkowej, sprz?tu u?ywanego we freedivingu, technik oddechowych, ?wicze? rozci?gaj?cych i wiele innych. Freediver Touch zawiera szereg filmików w pogl?dowy sposób obrazuj?cych przekazywan? wiedz?. Znajduj? si? w nim testy kontrolne i sprawdziany wiedzy. Przy jego pomocy mo?na równie? rozwi?zywa? egzaminy ko?cowe na poszczególne stopnie.

Za?o?eniem kursów freedivingu w ramach PADI jest, ?e przed zaj?ciami z teorii kursant sam zapoznaje si? z zawarto?ci? odpowiednich cz??ci Freediver TOUCH. Na spotkania z instruktorem przychodzi przygotowany i dzi?ki temu wi?cej czasu mo?na po?wi?ci? na wyja?nianie tych kwestii, które tego wymagaj?, stanowi? problem, bo nie zosta?y przez kursanta w?a?ciwie zrozumiane oraz na rozszerzanie materia?u poza obowi?zkowe minimum. Samodzielna nauka powoduje, ?e przyswajanie wiedzy jest zdecydowanie skuteczniejsze ni? nauka w oparciu o samo wys?uchanie wyk?adu. Zosta?o to naukowo dowiedzione i potwierdza si? w wielu obszarach ?ycia, dlatego PADI od dawna (wcze?niej w ramach kursów nurkowania sprz?towego) stosuje ten sposób nauczania kursantów. Jak na razie PADI Freediver Touch dost?pny jest tylko w angielskiej wersji j?zykowej, dlatego w przypadku je?li poziom znajomo?ci tego j?zyka u kursantów jest niewystarczaj?cy wówczas wi?ksza cz??? wiedzy teoretycznej zdobywana b?dzie jednak w oparciu o wyk?ady instruktora. Polska wersja j?zykowa PADI Freediver Touch ma pojawi? si? przysz?o?ci, ale nieznana jest data, kiedy to nast?pi.

PADI Freediver Touch obejmuje materia? wszystkich trzech poziomów zaawansowania, jakie przewidziane s? w programie PADI tj. na poziom pocz?tkuj?cy (PADI Freediver), ?redniozaawansowany (PADI Advanced Freediver) i zaawansowany (PADI Master Freediver). Dzi?ki temu kupuje si? go tylko raz w ca?ym cyklu szkoleniowym, najcz??ciej przyst?puj?c do kursu na poziom pierwszy. Cena Freediver Touch nie jest wliczona w cen? kursu i wynosi 250 z?. W ramach tej op?aty kursant otrzymuje równie? jeden certyfikat o warto?ci 120 z? (najcz??ciej PADI Basic Freediver lub PADI Freediver zale?nie od wyboru kursanta), co oznacza, ?e koszt samych materia?ów de facto wynosi tylko 120 z?.

Osoby, które dobrze znaj? angielski powinny rozwa?y? zakup TOUCH'a, bo nauka z jego wykorzystaniem (zw?aszcza wówczas, gdy b?d? zapoznawa? si? z materia?em przed wyk?adami) jest skuteczniejsza, jednak nie jest to obowi?zkowe.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,873,138 Unikalnych wizyt