Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

FAQ: Za?wiadczenie medyczne uprawniaj?ce do udzia?u w kursie lub do startu w zawodach

Co powinno by? napisane na za?wiadczeniu?
Za?wiadczenie powinno zawiera? tekst „brak przeciwwskaza? do nurkowania z zatrzymanym oddechem” lub podobny, ale maj?cy ten sam sens. Przyk?adowy blankiet za?wiadczenia, jakim pos?uguje si? cz?sto Stowarzyszenie Freediving Poland do pobrania tutaj

Sk?d zdoby? za?wiadczenie medyczne, kto mo?e je wyda??
Kiedy? za?wiadczenia medyczne uprawniaj?ce do uprawiania nurkowania (sprz?towego) wydawali wy??cznie tzw. lekarze klubowi KDP CMAS (ich lista jest dost?pna na stronie KDP CMAS). Obecnie jest z tym du?o ?atwiej i mo?na je uzyska? od praktycznie ka?dego internisty. Ja, cho? honoruj? i takie za?wiadczenia my?l?, ?e lepiej by?oby, gdyby wyda? je kto?, kto ma poj?cie o nurkowaniu z zatrzymanym oddechem. Niestety takich lekarzy praktycznie nie ma, przynajmniej w Polsce. Nawet lekarze nurkowi, którzy orientuj? si? w fizjopatologii nurkowania sprz?towego na ogó? niewiele wiedz? o freedivingu. Dlatego osobom z Warszawy osobi?cie polecam "swojego" lekarza ?ukasza Ulatowskiego tel. 501 086 187.

Co mo?e stanowi? przeciwwskazanie do uprawiania freedivingu i sprawi?, ?e nie uzyskam za?wiadczenia?
Przeciwwskazaniem do nurkowania z zatrzymanym oddechem s? niektóre wady rozwojowe serca, choroby uk?adu sercowo-naczyniowego, uk?adu oddechowego, schorzenia laryngologiczne oraz choroby metaboliczne jak np. cukrzyca. Wydaje si?, ?e najpowa?niejszy problem stanowi? mog? wady serca i uk?adu sercowo-naczyniowego. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych nale?y zrelacjonowa? je w lekarzowi wydaj?cemu orzeczenie. Decyzja o zgodzie na nurkowanie zawsze nale?e? b?dzie do niego.

Jakie badania s? konieczne do uzyskania za?wiadczenia medycznego?
To zale?y od lekarza, który wydaje za?wiadczenie. Wymagania mog? by? ró?ne. Moim zdaniem rozs?dne minimum stanowi badanie EKG, rentgen klatki piersiowej, morfologia krwi wraz z oznaczeniem poziomu cukru. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z kandydatem mo?e zdecydowa? o konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowych bada?.
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,873,087 Unikalnych wizyt