Jesie? 2012. Basen.
Dodane przez nitas dnia 09 września 2012
UWAGA: kurs rusza o tydzie? pó?niej ni? by?o pierwotnie planowane (nie 8 ale 15 pa?dziernika) i ... zwolni?o si? jedno miejsce.

Od 15 pa?dziernika 2012 r. rozpocznie si? pierwszy w nadchodz?cym roku akademickim BASENOWY KURS FREEDIVINGU. Zaj?cia teoretyczne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a basenowe w ?rody.

Kurs ten b?dzie nieznacznie ró?ni? si? od kursów, które prowadzi?em do tej pory. Poprzednie kursy (zarówno basenowe, jak i na wodach otwartych) obejmowa?y nauk? wszystkich niezb?dnych freediverowi umiej?tno?ci, ale nie ko?czy?y si? oficjaln? certyikacj?.

W ramach nowego kursu basenowego osoby, które b?d? tym zainteresowane, b?d? mog?y uczyni? pierwszy krok w kierunku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. zaliczenia basenowej cz??ci kursu Freediving SSI (i uzyskania "plastiku" Freediving SSI Basic). W przysz?o?ci po zaliczeniu cz??ci na wodach otwartych b?dzie mo?na uzyskac stopie? (i "plastik") Freediving SSI Level 1 lub Level 2. Zaznaczam przy tym, ?e jest to opcja, na któr? mo?na si? zdecydowa?, ale nie jest to obowi?zkowe.

Nowa formu?a kursów wi??e si? z tym, ?e po 4 latach prowadzenia zaj?? jako instruktor Apnea Academy zdecydowa?em si? na dodatkowy kurs instruktorski, tym razem w ramach SSI (Scuba Schools International - istniej?ca od ponad 40 lat organizacja zajmuj?ca si? do niedawna tylko szkoleniami z zakresu nurkwa? sprz?towych, która kilka lat tem zacz??a prowadzi? profesjonalne kursy freedivingu). W czerwcu br. uzyska?em stopie? instruktora freedivingu SSI i zdecydowa?em si? dostosowa? autorski program moich kursów do programu freedivingu SSI. To umo?liwi mi wydawanie zainteresowanym osobom certyfikatów Freediving SSI.

Wi?cej informacji o kursie basenowym


Treść rozszerzona

Kurs basenowy
obejmuje ??cznie ponad 30 godzin zaj??, w tym 9 spotka? na basenie i 8 "na sucho".

Zaj?cia na basenie odbywaj? si? w ?rody na p?ywalni Inflancka w Warszawie. Sk?adaj? si? one z cz??ci prowadzonej na p?ycie basenu (?wiczenia oddechowe w tym prawid?owy Breath-Up i Recovery Breathing oraz rozci?gaj?ce) oraz w wodzie, w nast?puj?cej kolejno?ci:
● 19:45 wchodzimy na teren obiektu
● 20:00-20:30 ?wiczenia oddechowe i rozci?gaj?ce na p?ycie basenu
● 20:30 - 22:00 zaj?cia w wodzie.

Zaj?cia w wodzie obejmuj?:
● asekuracja, w tym Buddy Procedures, Rescue Technics, LMC/BO Management
● statyka
● prawid?owe wywa?enie
● dynamika w p?etwach (styl no?ycowy)
● dynamika w p?etwach (delfin)
● dynamika bez p?etw
● starty i nawroty
Nieod??cznym elementem zaj?? w wodzie po?wieconych dynamice (zarówno w p?etwach jak i bez p?etw) s? nagrania wideo kursantów i analiza pope?nianych b??dów. Po ka?dych zaj?ciach z dynamiki kursanci otrzymuj? linki do swoich nagra? oraz komentarz wskazuj?cy na ich mocne strony oraz zwracaj?cy uwag? na elementy wymagaj?ce doskonalenia.

Zaj?cia "na sucho" odbywaj? si? w poniedzia?ki na ul. Wi?niowej 56 od godziny 18:30. Jedno spotkanie trwa ok. 2 godzin. Te zaj?cia obejmuj? teori?:
● bezpiecze?stwo
● asekuracja
● fizjologia
● teoria statyki
● teoria DNF
● teoria DYN
● trening, w tym tabele treningowe
● sprz?t
● oraz zaj?cia relaksacyjne.

Cena kursu wynosi 1070z?. Miejsce na kursie mo?na zarezerwowa? wp?acaj?c zaliczk? (400 z?) na konto podane w zak?adce KONTAKT. Reszta powinna by? dop?acona przelewem przed pierwszym spotkaniem z teorii lub najpó?niej gotówk? na tym spotkaniu.

Kurs rozpocznie si? 8 pa?dziernika 2012 i b?dzie trwa? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. W listopadzie b?dzie mia?a 1 lub 2 tygodniowa przerwa w zaj?ciach zwi?zana z moim wyjazdem do Egiptu.

Lista sprz?tu potrzebnego na kurs

Uczestnicy s? zobowi?zani do przedstawienia aktualnego (nie starsze ni? 12 miesi?cy w momencie zako?czenia kursu) za?wiadczenia medycznego o braku przeciwwskaza? do uprawiania nurkowania z zatrzymanym oddechem. Wzór za?wiadczenia do ?ci?gni?cia Akceptowane s? równie? zwyk?e za?wiadczenia lekarskie uprawniaj?ce do nurkowa? SCUBA (wymagane np. przez CMAS).

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem