DEEPSPOT
Dodane przez nitas dnia 04 marca 2021
Od wielu miesi?cy moja strona jest martwa, na co pewien wp?yw ma pandemia ale tak naprawd? g?ównym powodem jest podj?cie przeze mnie wspó?pracy z Deepspot . Obecnie jestem szefem instruktorów freedivingu w Deepspot i w zwi?zku z tym nie organizuj? ju? szkole? na w?asn? r?k?. Je?li kto? z Was chcia?by wzi?? udzia? w kursie prowadzonym przeze mnie (lub przez innego, kompetentnego instruktora freedivingu), to zapraszam do Deepspot. Oczywi?cie ch?tnie te? odpowiem na wszelkie pytania, w?tpliwo?ci mailowo lub telefonicznie.

Pozdrawiam
Tomek Nitka „Nitas”