Kurs Pierwszej Pomocy EFR (Emergency First Response)
Dodane przez nitas dnia 27 października 2017
W dniach 9 i 16 grudnia 2017 r. (s? to dwie kolejne soboty) NITAS Apnoe prowadzi? b?dzie kurs pierwszej pomocy EFR (Emergency First Response).

Umiej?tno?? udzielania pierwszej pomocy jest cz?sto niedoceniana, bo na szcz??cie sytuacje, w których okazuje si? ona niezb?dna zdarzaj? si? w ?yciu wi?kszo?ci z nas bardzo rzadko. Tymczasem, kiedy ju? taka sytuacja si? przytrafi, to znajomo?? zasad przeprowadzenia resuscytacji i podejmowania innych dzia?a? zwi?zanych z udzielaniem pomocy mo?e zadecydowa? o tym, czy druga osoba (cz?sto mo?e to by? kto? bliski, mama, dziadek ...) prze?yje, czy nie. Dlatego warto, by ka?dy zna? zasady post?powania w takich sytuacjach oraz by od?wie?a? je przynajmniej raz na dwa lata. W przypadku nurków, zarówno freediverów, jak i sprz?towców, z oczywistych powodów te umiej?tno?ci s? potrzebne jeszcze bardziej, nie mówi?c o tym, ?e ich posiadanie, potwierdzone certyfikatem, jest wymagane do uzyskania niektórych stopni.

Najbli?szy kurs EFR odb?dzie si? w dwie soboty 9 i 16 grudnia w Warszawie na ul. Wi?niowej 56. Koszt udzia?u to 450z? w co wliczony jest podr?cznik w j?zyku polskim oraz certyfikat. Prowadz?cym jest Tomek Nitka - instruktor EFR. Zainteresowanych prosz? o kontakt