Kurs basenowy - I kwarta? 2013
Dodane przez nitas dnia 01 stycznia 2013

Od 11 lutego rozpocz?? si? pierwszy w 2013 roku BASENOWY KURS FREEDIVINGU. Zaj?cia teoretyczne odbywa? si? b?d? w poniedzia?ki, a basenowe w ?rody. Miejsc wolnych brak:(

Zainteresowane osoby b?d? mog?y uczyni? pierwszy krok w kierunku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. zaliczenia basenowej cz??ci kursu Freediving SSI (i uzyskania "plastiku" Freediving SSI Basic). W przysz?o?ci po zaliczeniu cz??ci na wodach otwartych b?dzie mo?na uzyska? stopie? (i "plastik") Freediving SSI Level 1 lub Level 2. Jest to opcja, na któr? mo?na si? zdecydowa?, ale nie jest to obowi?zkowe.

Wi?cej informacji o kursie basenowym


Treść rozszerzona

Kurs basenowy
obejmuje ??cznie ponad 30 godzin zaj??, w tym 9 spotka? na basenie i 8 "na sucho".

Zaj?cia na basenie odbywaj? si? w ?rody na p?ywalni Inflancka w Warszawie. Sk?adaj? si? one z cz??ci prowadzonej na p?ycie basenu (?wiczenia oddechowe w tym prawid?owy Breath-Up i Recovery Breathing oraz rozci?gaj?ce) oraz w wodzie, w nast?puj?cej kolejno?ci:
● 19:45 wchodzimy na teren obiektu
● 20:00-20:30 ?wiczenia oddechowe i rozci?gaj?ce na p?ycie basenu oraz omówienie zaj?? w wodzie
● 20:30 - 22:00 zaj?cia w wodzie.

Zaj?cia w wodzie obejmuj?:
● asekuracja, w tym Buddy Procedures, Rescue Technics, LMC/BO Management
● statyka
● prawid?owe wywa?enie
● dynamika w p?etwach (styl no?ycowy)
● dynamika w p?etwach (delfin)
● dynamika bez p?etw
● starty i nawroty
Nieod??cznym elementem zaj?? w wodzie po?wieconych dynamice (zarówno w p?etwach jak i bez p?etw) s? nagrania wideo kursantów i analiza pope?nianych b??dów. Kursanci otrzymuj? linki do swoich nagra? oraz komentarz wskazuj?cy na ich mocne strony oraz zwracaj?cy uwag? na elementy wymagaj?ce doskonalenia.

Zaj?cia "na sucho" odbywaj? si? w poniedzia?ki na ul. Wi?niowej 56 od godziny 18:30. Jedno spotkanie trwa ok. 2 godzin. Te zaj?cia obejmuj? teori?:
● bezpiecze?stwo
● asekuracja
● fizjologia
● teoria statyki
● teoria DNF
● teoria DYN
● trening, w tym tabele treningowe
● sprz?t
● oraz zaj?cia relaksacyjne.

Cena kursu wynosi 1070z?. Miejsce na kursie mo?na zarezerwowa? wp?acaj?c zaliczk? (400 z?) na konto podane w zak?adce KONTAKT. Reszta powinna by? dop?acona przelewem przed pierwszym spotkaniem z teorii lub najpó?niej gotówk? na tym spotkaniu.

Kurs rozpocznie si? 11 lutego 2013 i b?dzie trwa? do 10 kwietnia 2013.

Lista sprz?tu potrzebnego na kurs

Uczestnicy s? zobowi?zani do przedstawienia aktualnego (nie starsze ni? 12 miesi?cy w momencie zako?czenia kursu) za?wiadczenia medycznego o braku przeciwwskaza? do uprawiania nurkowania z zatrzymanym oddechem. Wzór za?wiadczenia do ?ci?gni?cia Akceptowane s? równie? zwyk?e za?wiadczenia lekarskie uprawniaj?ce do nurkowa? SCUBA (wymagane np. przez CMAS).

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem