Jesie? 2012. Egipt.
Dodane przez nitas dnia 09 września 2012
W listopadzie 2012 odb?dzie si? kolejny wyjazd freedivingowy do Egiptu. Tym razem do Dahab.

UWAGA - nast?pi?o przesuni?cie wylotów o dwa dni, ze ?ród na pi?tki. Dzi?ki temu po powrocie b?dziemy mieli weekend na doj?cie do siebie, przed powrotem do ponurej rzeczywisto?ci tj. roboty. W zwi?zku z tym daty wyjazdów ulegaj? korekcie i s? podane poni?ej:

W pierwszym tygodniu (16-23 listopada) b?dzie mia? miejsce kurs nurkowania na wodach otwartych. Osoby, które maj? za sob? kurs basenowy b?d? mia?y mo?liwo?? (o ile b?d? tym zainteresowane) uzyskania formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji nurkowych tj. uzyskania stopnia SSI Freediver poziom 1 lub 2.

W drugim tygodniu (23-30 listopada) odb?d? si? tzw. nurkowania sta?owe.

UWAGA nr 2 - spad?y ceny wycieczki Alfastar!!!!!Ch?tni powinni si? po?pieszy?, bo nie wiadomo jak d?ugo si? te ceny utrzymaj?.

Wi?cej informacji o listopadowym wyje?dzie do Dahab
Treść rozszerzona
Listopadowy freedivingowy wyjazd do Dahab

Cena: sama wycieczka z Alfa Star (bez nurkowa?) na jeden tydzie? 1850z? - pierwszy tydzie?; 1749 z? - drugi tydzie? (dwa tygodnie 2249zl)
Cena wycieczki obejmuje:
● przelot z Warszawy (teoretycznie o 8:00) do Sharm el Sheik i powrót z Sharm el Sheik (teoretycznie o 1:50 w nocy z pi?tku na sobot?) do Warszawy (baga?: 20kg+5kg podr?cznego)
● transfer z lotniska do hotelu i z powrotem
● miejsce w pokoju 2 osobowym w hotelu Tropitel*** (wg biur podró?y **** ale szykujmy si? raczej na ***:)
● wy?ywienie HB (?niadania i obiadokolacje)
● ubezpieczenie podró?ne

Kurs nurkowania 1250z? (w tygodniu mi?dzy 16, a 23 listopada)
Przeznaczony jest dla osób, które uko?czy?y kurs basenowy i/lub posiadaj? do?wiadczenie w nurkowaniach na basenie, a chc? posi??? umiej?tno?ci bezpiecznego i skutecznego nurkowania w g??b
Kurs obejmuje 5 dni nurkowych, a w tym:
● bezpiecze?stwo w tym Rescue Skills, Buddy Procedures, LMC/BO Management
● nurkowania: w sta?ym bala?cie, Free Immersion, zmiennym bala?cie, nurkowania rekreacyjne
● Free falling
● nauk? wyrównywania ci?nienia technik? Frenzla
● nurkowania po wydechu (FRC diving)
● teori? (technika nurkowania, fizjologia, sprz?t, zagro?enia w tym BO/SWB, Lung Squeeze i inne)

Nurkowania sta?owe 100 EUR (w tygodniu mi?dzy 23, a 30 listopada)
Jest to opcja dla osób, które maj? ju? za sob? kurs na wodach otwartych lub co najmniej posiadaj?cych spore do?wiadczenie w nurkowaniu w g??b i chc? podnie?? swoje umiej?tno?ci i/lub przeprowadzi? g??bsze zanurzenia z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczesntwa.
Nurkowania sta?owe obejmuj? 5 dni nurkowych, w tym:

● doskonalenie techniki w bezpiecznych warunkach
● moj? opiek? merytoryczn? (udzielanie porad, korygowanie b??dów itp.)
● moj? asekuracj? przy g??bszych zanurzeniach (przy p?ytszych asekuruj? si? nawzajem uczestnicy sta?u)
● sprz?t stanowiskowy (boje, liny, smycze itp.)
● transfery z hotelu na miejsce nurkowania i z powrotem

Osoby towarzysz?ce
Takie osoby mog? wzi?? udzia? w wyje?dzie ponosz?c tylko koszt wycieczki z Alfa Star. Z tej opcji mog? te? skorzysta? osoby nurkuj?ce, które nie chc? bra? udzia?u ani w kursie ani w nurkowaniach sta?owych pod moj? opiek? (ale chc? wyjecha? na nurkowanie w wi?kszym gronie). Dodatkowy (ewentualny) koszt jaki mog? ponie??, to cena dojazdów na miejsca nurkowe w przypadku gdyby osoby te korzysta?y z transferów zapewnianych przez Nitas Apnoe i/lub op?aty bazowe w przypadku korzystania z facilities bazy. Uwaga: w przypadku ograniczonej liczby miejsc pierwsze?stwo wyjazdu maj? osoby bior?ce udzia? w kursie i/lub nurkowaniach sta?owych.

Freediving Intro 30 EURO
Trwaj?ce nieca?y jeden dzie? zaj?cia dla osób towarzysz?cych, które chcia?yby spróbowa? freedivingu

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem