Nitas w?ród najlepszych coachów
Dodane przez nitas dnia 26 marca 2012

W weekend wyj??em ze skrzynki na listy mi?? przesy?k?: podpisany przez Prezesa AIDA - Kimmo Lahtinena i Prezesa SUUNTO Mikko Moilanena dyplom potwierdzaj?cy zaliczenie mojej skromnej osoby do grona najlepszych coachów w roku 2011.

To oczywi?cie wynik sukcesu jaki prowadzone przeze mnie Emila Bia?a i Kasia Talaga odnios?y na ubieg?orocznych Mistrzostwach ?wiata. Dlatego chcia?bym w tym miejscu serdecznie podzi?kowa? im za po?wi?cenie, determinacj? w d??eniu do celu i wiar?, ?e idziemy w dobrym kierunku. Bez tego oraz bez ich wielkiego talentu ten sukces nie by?by mo?liwy.

Bardzo dzi?kuj? równie? wszystkim z Was, którzy docenili nasze wspólne wysi?ki i oddali na mnie g?os.

Pozdrawiam
Tomek Nitka