Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Basenowe Mistrzostwa PolskiJu? za tydzie?, w sobot? 20 marca 2010 w Józefowie pod Warszaw? odb?d? si? Pierwsze Basenowe Mistrzostwa Polski.
Start zapowiedzia?o prawie 40 zawodników z Polski i zagranicy. Patronem merytorycznym imprezy jak zwykle jest Stowarzyszenie Freediving Poland


ZAPRASZAMY!

Wywiad z Cetim

Ceti - znaj? go chyba wszyscy, którzy w naszym kraju maj? cokolwiek wspólnego z nurkowaniem na zatrzymanym oddechu. Bez w?tpienia najlepszy polski freediver ostatniego dziesi?ciolecia, a w mówi?c ?ci?lej w ogóle najlepszy w historii. Od 2000 roku nieustanny mistrz kraju, zdobywca trzech pucharów Polski i zwyci?zca licznych zawodów za granic?. Autor wi?kszo?ci naszych rekordów narodowych. Jak sam mówi o sobie – ma?o utalentowany, je?li chodzi o freediving (sic!), jednak determinacj? i konsekwencj? bij?cy na g?ow? wszystkich dotychczasowych konkurentów. Co my?li o sobie, freedivingu, treningu? Czytajcie dalej.

Basenowy kurs freedivingu

W kwietniu, po ?wi?tach rozpocznie si? kolejny basenowy kurs freedivingu.

Zaj?cia w wodzie b?d? odbywa?y si? w ?rody w godzinach 19:45-22:00 na basenie przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Kurs obejmuje 8 spotka? na basenie i trzy wyk?ady z teorii.


Koszt udzia?u w kursie wynosi 650z?.

Ogólne informacje o kursie.

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem UWAGA: osoby które zg?aszaj? si? drog? elektroniczn? prosz? o podanie w mailu swojego numeru telefonu. U?atwia to kontakt, który bywa niezb?dny zg?asza wtedy, gdy ko?cz? si? miejsca na kursie i trzeba szybko podejmowa? decyzje.

Kolejny kurs basenowy

W zwi?zku z wyczerpaniem si? miejsc na kursie ?rodowym i wci?? zg?aszaj?cymi si? nowymi ch?tnymi informuj?, ?e w pierwszej po?owie listopada (12.11.2009) rozpocznie si? kolejny basenowy kurs freedivingu.

Zaj?cia w wodzie b?d? odbywa?y si? w czwartki w godzinach 19:45-22:00. Podobnie jak poprzednie kursy b?dzie on obejmowa? 8 spotka? na basenie i dwa wyk?ady z teorii. Pierwszy wyk?ad odb?dzie si? w poniedzia?ek 9 listopada.

Miejsce zaj?? basenowych jak poprzednio tj. basen przy ul. Inflanckiej w Warszawie.

Koszt udzia?u w kursie wynosi 650z?.

Ogólne informacje o kursie.

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem UWAGA: osoby które zg?aszaj? si? drog? elektroniczn? prosz? o podanie w mailu swojego numeru telefonu. U?atwia to kontakt, który bywa niezb?dny zg?asza wtedy, gdy ko?cz? si? miejsca na kursie i trzeba szybko podejmowa? decyzje.

Nowy basenowy kurs freedivingu

W pa?dzierniku rozpocznie si? nowy basenowy kurs freedivingu.

Zaj?cia w wodzie b?d? odbywa?y si? w ?rody w godzinach 19:45-22:00. Kurs b?dzie obejmowa? 8 spotka? na basenie i dwa wyk?ady z teorii. Pierwsze spotkanie na basenie planowane jest na 14 pa?dziernika, a pierwszy wyk?ad w poniedzia?ek 12 pa?dziernika.

Zaj?cia w wodzie b?d? odbyw??y si? na basenie przy ul. Inflanckiej w Warszawie.Koszt udzia?u w kursie wynosi 650z?.

Ogólne informacje o kursie.


Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem

Test pianki

Sezon si? ko?czy, ale mimo to mo?e warto pomy?le? o zakupie nowej pianki?
Za stosunkowo niewielkie pieni?dze (750z?) w sieci Decathlon mo?na kupi? piank? open cell (!) Tribord'a . Wi?cej na ten temat w Artyku?ach, w dziale Sprz?t lub po klikni?ciu tutaj.

"Manual of Freediving" Umberto Pelizzariego po polsku!

Ju? wkrótce, w pierwszym tygodniu wrze?nia nak?adem wydawnictwa “Wielki B??kit” uka?e si? d?ugo oczekiwane polskie wydanie najlepszego i najbardziej wszechstronnego podr?cznika nurkowania na zatrzymanym oddechu „Manual of Freediving”.

Ksi??ka uka?e si? w twardej oprawie. Przewidywana cena oko?o 70 z?otych. Poni?ej krótka informacja na jej temat:

Od teorii do praktyki - pierwszy ilustrowany i kompletny przewodnik po freedivingu autorstwa Umberto Pelizzariego i Stefano Tovaglieriego

Podr?cznik freedivingu” to najlepszy, bogato ilustrowany, aktualny przewodnik po ?wiecie freedivingu, przeznaczony nie tylko dla pocz?tkuj?cych nurków bezdechowych. Ten znakomity podr?cznik b?dzie towarzyszy? czytelnikowi w odkrywaniu fascynuj?cego podwodnego sportu. Ksi??ki tej nie powinno zabrakn?? w biblioteczce ?adnego nurka, który pragnie rozwija? swoj? technik? oddychania, p?ywania i nurkowania, a tak?e poszerzy? swoj? wiedz? i lepiej pozna? teori?. Dziesi?tki ?wicze?, ilustrowanych sekwencjami zrozumia?ych i pomocnych rysunków, pozwalaj? zarówno uczniom jak i instruktorom pod??a? prost? ?cie?k? edukacyjn?. Autorzy - dwaj do?wiadczeni sportowcy, którzy od lat zajmuj? si? wyczynowym nurkowaniem oraz nauczaniem bezdechu, stworzyli wreszcie podr?cznik, który skutecznie ??czy teori? z praktyk?.


Wi?cej na temat podr?cznika i osoby jego g?ównego autora, Umberto Pelizzariego na stronie Wielki B??kit
Nowy kurs jeziorowy


Po zako?czeniu bardzo udanego pierwszego kursu jeziorowego zdecydowa?em si? zorganizowa? drug? edycj? w dniach 13-16 sierpnia 2009 (4 dni od czwartku do niedzieli). Podobnie jak poprzednio kurs odb?dzie si? na jeziorze Pi?akno w bazie nurkowej Aquarius . Prowadzony b?dzie przez Tomka "Nitasa" Nitk?


?eby dowiedzie? si? wi?cej kliknij Tu

!!! 11:35 !!!

11:35 !!! Tyle, dok?adnie tyle od dnia dzisiejszego (8 czerwca 2009 r.) wynosi rekord ?wiata w statycznym wstrzymaniu oddechu!!!

Ten nieprawdopodobny, niesamowity, nie mieszcz?cy si? w g?owie czas uzyska? Francuz Stephene Mifsud. Jego próba ataku na nale??cy do Toma Sietasa rekord ?wiata (10:12) by?a zapowiadana od miesi?cy. Znaj?c wynik Stephane’a sprzed dwóch lat (10:04) mogli?my si? spodziewa?, ?e osi?gnie on swój cel. Nie zdziwiliby?my si? gdyby uda?o mu si? zrobi? czas w okolicach 10:30, ale minuta d?u?ej???!!! To co?, czego z ca?kowit? pewno?ci? nie spodziewa? si? absolutnie nikt!

Mifsud od lat uzyskiwa? imponuj?ce wyniki w statyce i dynamice. Jednak ?aden z jego dotychczasowych rekordów nie zosta? oficjalnie uznany. Wszystko zacz??o si? w listopadzie 2003 roku. Wtedy to Mifsud po raz pierwszy osi?gn?? wynik powy?ej aktualnego rekordu w statyce (nale??cego wówczas do Martina Stepanka rezultatu 8:06). Jego 8:24 pierwotnie uznane, po kilku miesi?cach zosta?o anulowane przez odpowiedzialnego w owym czasie w AIDA za rekordy Dietera Baumana. Mifsud si? w?ciek? i od tego czasu wszystkie swoje imponuj?ce wyniki osi?ga? poza AIDA. Apogeum mia?o miejsce w 2007 roku, kiedy uzyska? 10:04, co przekracza?o o dobr? minut? oficjalny, AIDA’owski rekord ?wiata. Dzi? wygl?da na to, ?e po latach sporów Stephene Mifsud zakopa? topór wojenny, zaprosi? s?dziów AIDA i wpisa? si? z tym niesamowitym wynikiem na oficjaln? list? rekordzistów ?wiata AIDA.

Gratulacje, gratulacje i jeszcze raz gratulacje!

Stephane, hats off to you!

Prawne Aspekty Freedivingu

Dzi?ki ch?ciom, inicjatywie, znajomo?ciom i zdolno?ciom organizacyjnym Micha?a Górnego – szefa bazy nurkowej Aquarius uda?o si? zaplanowa? wyk?ad p. Jerzego Chomika na temat prawnych aspektów nurkowania na zatrzymanym oddechu (Micha? – serdecznie dzi?kujemy!!!). Wi?cej na ten temat dowiesz si? klikaj?c Tutaj

Kurs nurkowania na zatrzymanym oddechu w Bo?e Cia?o

W dniach 11-14 czerwca 2009 (4 dni w weekend z Bo?ym Cia?em) na jeziorze Pi?akno w bazie nurkowej Aquarius odb?dzie si? kurs nurkowania na zatrzymanym oddechu prowadzony przez

Tomka "Nitasa" Nitk?
i Bartka "Deep" Janiszewskiego.

?eby dowiedzie? si? wi?cej kliknij Tu

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,813,854 Unikalnych wizyt