Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

KSI??KA

W pa?dzierniku 2021 roku ukaza?a si? moja ksi??ka "Wyrównywanie ci?nienia we freedivingu i nurkowaniu sprz?towym".Jak sama nazwa wskazuje traktuje ona o wyrównywaniu ci?nienia (oczywi?cie w uchu ?rodkowym) podczas nurkowania. Wi?cej na jej temat mo?na dowiedzie? si? tutaj

DEEPSPOT

Od wielu miesi?cy moja strona jest martwa, na co pewien wp?yw ma pandemia ale tak naprawd? g?ównym powodem jest podj?cie przeze mnie wspó?pracy z Deepspot . Obecnie jestem szefem instruktorów freedivingu w Deepspot i w zwi?zku z tym nie organizuj? ju? szkole? na w?asn? r?k?. Je?li kto? z Was chcia?by wzi?? udzia? w kursie prowadzonym przeze mnie (lub przez innego, kompetentnego instruktora freedivingu), to zapraszam do Deepspot. Oczywi?cie ch?tnie te? odpowiem na wszelkie pytania, w?tpliwo?ci mailowo lub telefonicznie.

Pozdrawiam
Tomek Nitka „Nitas”
Freedivingowy prezent ?wi?tecznyZbli?aj? si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Je?li szukasz oryginalnego prezentu dla najbli?szej ci osoby, to mo?e pomy?l o podarowaniu kursu freedivingu?

Informacje i terminy najbli?szych kursów

Kursy po wakacjach w roku 2019
Od wrze?nia 2019 uruchamiamy kolejne kursy, przy czym kursy dla pocz?tkuj?cych - Basic Freediver odb?d? si? w nieco zmienionej formule Basic Freediver+. Jest to odpowied? na postulaty uczestników, by ten kurs wyd?u?y? i da? wi?cej czasu zarówno na ?wiczenia w wodzie, jak i teori? oraz ?wiczenia oddechowe i rozci?gaj?ce. W zwi?zku z tym kurs podstawowy Basic Freediver b?dzie teraz obejmowa? 5 basenów po 90 minut (razem 7,5 godziny w wodzie) oraz wi?cej zaj?? poza basenem.

Po wakacjach oprócz dwóch kursów basenowych dla pocz?tkuj?cych (jeden stacjonarny w dni powszednie w Warszawie i drugi obejmuj?cy trzy niedziele w Józefowie) b?dzie te? kurs basenowy na poziom ?redniozaawansowany (Advanced), oraz kursy na wodach otwartych - Freediver (kontynuacja kursu basenowego Basic) w Polsce i w Egipcie oraz kurs Advanced (kontynuacja kursu basenowego Advanced) w Egipcie.

Ponadto odb?d? si? dwa szkolenia z pierwszej pomocy EFR z uwzgl?dnieniem zagadnie? zwi?zanych z nurkowaniem.

Lista kursów znajduje si? w zak?adce Terminy kursów

Zapraszamy!

Kursy w pierwszej po?owie roku 2019


Na pierwsz? po?ow? roku 2019 mamy zaplanowanych sporo kursów zarówno na basenie, jak i na wodach otwartych w Dahab w Egipcie. S? kursy dla pocz?tkuj?cych, jak i dla ?redniozaawansowanych. Jest te? kurs pierwszej pomocy EFR (niezb?dny dla osób, które chc? robi? poziom ?redniozaawansowany lub zaawansowany).

Lista kursów znajduje si? w zak?adce Terminy kursów

Zapraszamy!

Prezent pod choink? - kurs freedivingu

Je?li nie wiesz, co podarowa? najbli?szej osobie na ?wi?ta, to we? pod uwag? unikalny prezent, jakim mo?e by? kurs freedivingu. Szczegó?y znajdziesz w newsach poni?ej i w innych miejscach na tej stronie lub kontaktuj?c si? z instruktorami prowadz?cymi:
● Tomek Nitka "Nitas"tel. 609 954 905, email tomek(ma?pa)nitas.pl
● Pawe? Roguski "student": tel. 602 232 402, email pawelroguski(ma?pa)interia.pl
/

Kursy basenowe zim? i wiosn? 2019 roku

Ju? teraz mo?na zapisywa? si? na kursy basenowe PADI Basic Freediver dla pocz?tkuj?cych, które odb?d? si? zim? i wiosn? 2019 roku.

Kursy prowadzone b?d? wspólnie przez NITAS APNOE Tomka Nitki i ONE TWO FREE Paw?a Roguskiego.Poni?ej lista kursów zaplanowanych na zim? i wiosn? 2019 roku:

Kurs dwu-niedzielny. W dwie niedziele – 13 i 27 stycznia 2019 roku.
Zaj?cia odbywa? si? b?d? w o?rodku ICSiR w Józefowie pod Warszaw? od 9:00 ca. do godziny 19:30.

Kurs stacjonarny w Warszawie od 5 lutego do 7 marca 2019 we:
● wtorki i czwartki wieczorem
● teoria ul. Wi?niowa 56 od 18:30 do ok. 21:30
● basen OSiR Polna na ul. Polnej 7A (basen) od 20:00 do 21:30

Kurs dwu-niedzielny. W dwie niedziele – 17 i 31 marca 2019 roku.
Zaj?cia odbywa? si? b?d? w o?rodku ICSiR w Józefowie pod Warszaw? od 9:00 ca. do godziny 19:30.

Informacje ogólne dotycz?ce kursu PADI Basic Freediver:
● PADI Basic Freediver – Informacje ogólne

Koszty i harmonogramy kursów:
● PADI Basic Freediver – Kurs stacjonarny. Koszty i harmonogram
● PADI Basic Freediver – Kurs dwu-niedzielny. Koszty i harmonogram

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Nitas: tel. 609 954 905, email tomek(ma?pa)nitas.pl
Pawe?: tel. 602 232 402, email pawelroguski(ma?pa)interia.pl


Kursy na jesie? 2018 r.

W zak?adce Terminy kursów jest lista kursów planowanych po wakacjach 2018 roku. S? kursy basenowe, kurs pierwszej pomocy EFR i kurs oraz nurkowania sta?owe w Dahab w Egipcie. Kursy basenowe b?d? prowadzone przeze mnie i Paw?a Roguskiego.

Wspólnie zapraszamy!

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Nitas: tel. 609 954 905, email tomek(ma?pa)nitas.pl
Pawe?: tel. 602 232 402, email pawelroguski(ma?pa)interia.pl

Kursy basenowe zim? i wiosn? 2018 roku

Ju? teraz mo?na zapisywa? si? na kursy basenowe PADI Basic Freediver dla pocz?tkuj?cych, które odb?d? si? zim? i wiosn? 2018 roku.

Jak ostatnio kursy prowadzone b?d? wspólnie przez NITAS APNOE Tomka Nitki i ONE TWO FREE Paw?a Roguskiego.Poni?ej lista kursów zaplanowanych na wiosn? 2018 roku:

Kurs stacjonarny w Warszawie od 6 lutego do 6 marca 2018 we:
● wtorki i czwartki wieczorem
● teoria ul. Wi?niowa 56 od 18:30 do ok. 21:30
● basen OSiR W?ochy na ul. G?adkiej 18 (basen) od 20:00 do 21:30

Kurs stacjonarny w Warszawie od 10 kwietnia do 17 maja 2018 (z przerw? na weekend majowy) we:
● wtorki i czwartki wieczorem
● teoria ul. Wi?niowa 56 od 18:30 do ok. 21:30
● basen OSiR W?ochy na ul. G?adkiej 18 (basen) od 20:00 do 21:30

Kurs dwu-niedzielny. W dwie niedziele – 11 i 25 marca 2018 roku.
Zaj?cia odbywa? si? b?d? w o?rodku ICSiR w Józefowie pod Warszaw? od 9:00 ca. do godziny 19:30.

Kurs dwu-niedzielny. W dwie niedziele – 20 maja i 10 czerwca 2018 roku.
Zaj?cia odbywa? si? b?d? w o?rodku ICSiR w Józefowie pod Warszaw? od 9:00 ca. do godziny 19:30.

Informacje ogólne dotycz?ce kursu PADI Basic Freediver:
● PADI Basic Freediver – Informacje ogólne

Koszty i harmonogramy kursów:
● PADI Basic Freediver – Kurs stacjonarny. Koszty i harmonogram
● PADI Basic Freediver – Kurs dwu-niedzielny. Koszty i harmonogram

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Nitas: tel. 609 954 905, email tomek(ma?pa)nitas.pl
Pawe?: tel. 602 232 402, email pawelroguski(ma?pa)interia.pl


Kurs Pierwszej Pomocy EFR (Emergency First Response)

W dniach 9 i 16 grudnia 2017 r. (s? to dwie kolejne soboty) NITAS Apnoe prowadzi? b?dzie kurs pierwszej pomocy EFR (Emergency First Response).

Umiej?tno?? udzielania pierwszej pomocy jest cz?sto niedoceniana, bo na szcz??cie sytuacje, w których okazuje si? ona niezb?dna zdarzaj? si? w ?yciu wi?kszo?ci z nas bardzo rzadko. Tymczasem, kiedy ju? taka sytuacja si? przytrafi, to znajomo?? zasad przeprowadzenia resuscytacji i podejmowania innych dzia?a? zwi?zanych z udzielaniem pomocy mo?e zadecydowa? o tym, czy druga osoba (cz?sto mo?e to by? kto? bliski, mama, dziadek ...) prze?yje, czy nie. Dlatego warto, by ka?dy zna? zasady post?powania w takich sytuacjach oraz by od?wie?a? je przynajmniej raz na dwa lata. W przypadku nurków, zarówno freediverów, jak i sprz?towców, z oczywistych powodów te umiej?tno?ci s? potrzebne jeszcze bardziej, nie mówi?c o tym, ?e ich posiadanie, potwierdzone certyfikatem, jest wymagane do uzyskania niektórych stopni.

Najbli?szy kurs EFR odb?dzie si? w dwie soboty 9 i 16 grudnia w Warszawie na ul. Wi?niowej 56. Koszt udzia?u to 450z? w co wliczony jest podr?cznik w j?zyku polskim oraz certyfikat. Prowadz?cym jest Tomek Nitka - instruktor EFR. Zainteresowanych prosz? o kontakt

Kursy basenowe po wakacjach 2017 r.

Ju? teraz mo?na zapisywa? si? na powakacyjne kursy basenowe PADI Basic Freediver. Ponownie b?d? to kursy prowadzone wspólnie Paw?em Roguskim - instruktorem freedivingu Apnea Academy i PADI.
Poni?ej lista kursów zaplanowanych na jesie? 2017 roku:

Kurs stacjonarny w Warszawie od 28 wrze?nia do 26 pa?dziernika w:
● czwartki od 18:30 do ok. 21:30 na ul. Wi?niowej 56 (teoria)
● wtorki od 20:15 do 21:45 w OSiR W?ochy na ul. G?adkiej 18 (basen)

Kurs stacjonarny w Warszawie od 9 listopada (czwartek) do 7 grudnia 2017 w:
● czwartki od 18:30 do ok. 21:30 na ul. Wi?niowej 56 (teoria)
● wtorki od 20:15 do 21:45 w OSiR W?ochy na ul. G?adkiej 18 (basen)

Kurs dwu-niedzielny. W dwie niedziele - 19 i 26 listopada.
Zaj?cia odbywa? si? b?d? w o?rodku ICSiR w Józefowie pod Warszaw? od 9:00 (w pierwsz? niedziel? od 8:45) ca. do godziny 19:30.

Informacje ogólne dotycz?ce kursu PADI Basic Freediver:
● PADI Basic Freediver – Informacje ogólne

Koszty i harmonogramy kursów:
● PADI Basic Freediver – Kurs stacjonarny. Koszty i harmonogram
● PADI Basic Freediver – Kurs dwu-niedzielny. Koszty i harmonogram

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Nitas: tel. 609 954 905, email tomek(ma?pa)nitas.pl
Pawe?: tel. 602 232 402, email pawelroguski(ma?pa)interia.pl


Wygenerowano w sekund: 0.02
1,915,164 Unikalnych wizyt