Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Combi James Nabaiji - test pianki freedivingowej

Decathlon wreszcie zacz?? nadawa? atrakcyjne nazwy swoim produktom. Do niedawna by? to na przyk?ad KOMB. P?YW. LETNIE WODY NABAIJI., co brzmia?o niezwykle zach?caj?co, prawda? Jednak ostatnio pojawi? si? Combi James, a wi?c nazwa zdecydowanie bardziej przyci?gaj?ca klienta, ale … w sumie nie nazwa jest najwa?niejsza. Dla nas, freediverów najwa?niejsze jest to, ?e w przyst?pnych cenach dostajemy produkty, które ?wietnie nadaj? si? do uprawiania tego, co lubimy najbardziej tj. do nurkowania na zatrzymanym oddechu. I w?a?nie w tym roku pojawi? si? kolejny tego rodzaju wyrób produkcji Nabaiji - jednej z marek Decathlonu, wspomniany powy?ej Combi James czyli srebrno czarna, neoprenowa pianka oryginalnie przeznaczona do p?ywania w wodach o temperaturze powy?ej 14 stopni Celsjusza. Nam jednak nada si? ona do zupe?nie innych celów, a mianowicie oczywi?cie do nurkowania. Jednak nie w wodach 14 plus ale raczej 24 plus – pami?tajmy o tym, ?e p?ywacy ca?y czas generuj? ciep?o nieustannie pracuj?c mi??niami. My przez wi?ksz? cz??? czasu jaki sp?dzamy w wodzie pozostajemy w spoczynku, dlatego poza osobami o w?a?ciwo?ciach morsów, ta pianka nada si? do nurkowa? przy temperaturze wody nie ni?szej ni? 24-25 stopni. W Dahab w lipcu bie??cego roku, gdzie mia?em okazj? po raz pierwszy przetestowa? ten produkt temperatura wynosi?a ok. 25-26 stopni i dla mnie by?a odpowiednia w tej w?a?nie piance.

Kombinezon uszyty jest w formie tradycyjnego pajacyka bez kaptura, z suwakiem na plecach. Grubo?? u?ytego neoprenu jest zró?nicowana i waha si? od 1,5 mm na przedramionach i ?ydkach do 4 mm na korpusie i w kroku oraz na udach. Od ?rodka wy?cie?any jest delikatnym nylonem, natomiast z zewn?trz znajduje si? wy??cznie g?adka guma we wspomnianej ju? srebrno czarnej kolorystyce. Dzi?ki braku nylonu od zewn?trz pianka ma niskie opory hydrodynamiczne. Po?lizg jaki daje si? odczu? przesuwaj?c r?k? po jej zewn?trznej stronie jest naprawd? niez?y i znajduje to potwierdzenie w wodzie – mo?na w niej uzyskiwa? dobre czasy przep?yni?cia basenu (cho? akurat do p?ywania w basenie niespecjalnie si? ona nadaje, o czym dalej).
Troch? dziwi? mo?e to, ?e zewn?trzne pokrycie jest ca?kowicie jednolite tj. brak jest paneli „chwytaj?cych wod?” na r?kawach. Ww. panele stanowi? do?? standardowe rozwi?zanie stosowane w przez producentów pianek przeznaczonych do p?ywania outdorowego (np. triathlonu). Dzi?ki niemu p?ywak uzyskuje wi?ksz? skuteczno?? ruchów nap?dowych r?k. W naszym przypadku nieznacznie poprawi?oby to efektywno?? nurkowania w sta?ym bala?cie bez p?etw. Jednak brak paneli nie stanowi jakiego? powa?nego problemu tym bardziej, ?e my najcz??ciej p?ywamy w p?etwach lub monop?etwie, kiedy r?ce nie s? w ?aden sposób wykorzystywane do generowania si?y nap?dowej.

Wykonanie pianki jest bez zarzutu, poza jednym szczegó?em - do?? nieszcz??liwie rozwi?zano znajduj?ce si? na szyi zapi?cie na rzep. Ten ostatni przyszyty jest nie na szyi (gdzie w Nabaiji znajduje si? meszek, do którego zaczepia si? ww. rzep), lecz po przeciwnej stronie suwaka tj. na wolnym i w miar? lu?no poruszaj?cym si? ko?cu. W konsekwencji, je?li nie zachowuje si? odpowiedniej uwagi, to przy manewrach zwi?zanych np. ze zdejmowaniem pianki z wieszaka, odwracaniem jej po suszeniu z lewej na praw? stron? itp. ma on tendencj? do zaczepiania si? o nylon, którym pianka wy?cie?ana jest od ?rodka. To zdarza si? w dziesi?tkach innych modeli pianek, w których miejsce przyszycia rzepa jest takie samo jak w Combi James, rzecz jednak w tym, ?e rzep u?yty w Nabaiji jest wyj?tkowo „czepliwy”. W rezultacie po ka?dym przypadku jego zaczepienia si? trzeba odrywa? go u?ywaj?c sporej si?y, a nylon w miejscu gdzie mia?o miejsce zaczepienie cz?sto mechaci si?. Na szcz??cie dzieje si? to tylko tam, gdzie mamy pokrycie nylonowe tj. od wewn?trznej strony, nie wp?ywa to wi?c ani na hydrodynamik?, ani na estetyk? pianki ubranej przez nurka.

Pianka zapewnia dobr? swobod? ruchów (np. z?o?enie r?k nad g?ow? nie stanowi problemu) i przy w?a?ciwie dobranym rozmiarze (o czym dalej) bardzo dobrze uk?ada si? na ciele nurka przylegaj?c do niego na ca?ej powierzchni. W trakcie nurkowa? w Dahab praktycznie nie zauwa?y?em ingerencji wody przez otwór na g?ow? ani przez suwak, co z pewno?ci? jest zas?ug? bardzo dobrze wykonanych, mi?sistych, podwójnych podk?adek neoprenowych pod suwakiem tworz?cych tzw. labirynt.

Zastosowanie
Pianka sprawdza si? doskonale przy nurkowaniu w g??b w ciep?ych wodach. Wspomniana ju? swoboda ruchów, dobra hydrodynamika, przyleganie do cia?a pozwalaj? na to, by czu? si? w niej jak w drugiej skórze. Natomiast ze wzgl?du na grubo?? u?ytego neoprenu raczej nie nada si? ona do p?ywania w basenie. Jak pisa?em wy?ej na udach zastosowano neopren 4 milimetrowy, co zapewnia mi?? termik?, ale nadaje nogom wysok? i trudn? do skompensowania p?ywalno??. Wykonuj?c dynamik? bez p?etw nogi nieuchronnie uciekaj? ku powierzchni, nie mówi?c o tym, ?e p?ywaj?c w wodzie o temperaturze 28 stopni (a taka na ogó? jest na basenach) zaczyna w niej by? troch? za ciep?o. Z drugiej strony w?a?nie z powodu wi?kszej grubo?ci mo?e ona nie?le sprawdza? si? w niezbyt d?ugich sesjach statyki, przynajmniej w przypadku osób, które stosuj? krótki warm up lub wykonuj? statyk? w ogóle bez warm up’u.

Rozmiarówka
Tu napotykamy na drobny, na szcz??cie ?atwy do opanowania problem. Niektórzy z Was mog? mie? ju? w swojej szafie nurkowej piank? Nabaiji o wdzi?cznej nazwie KOMB. P?YW. LETNIE WODY NABAIJI czyli cieniutki (ok. 1,5 mm) zielono czarny kombinezon ch?tnie u?ywany przez nas do dynamiki w basenie. Je?li próbowaliby?cie wybiera? rozmiar nowej pianki kieruj?c si? rozmiarem starej, to prawdopodobnie traficie kul? w p?ot. Tak przynajmniej by?o w moim przypadku: u?ywam zielono czarnej pianki nr 38 (small) i my?la?em, ?e ten sam rozmiar b?dzie w?a?ciwy w przypadku srebrno czarnej (w ko?cu s? to pianki wytwarzane przez tego samego producenta, wi?c rozmiary powinny si? zgadza?). Tymczasem okaza?o si?, ?e dopiero rozmiar 42 (a wi?c dwa numery wi?kszy) okaza? si? odpowiednio dopasowany. Dziwne, ale nauka z tego p?ynie jedna – nie nale?y kierowa? si? rozmiarówk? lecz przed zakupem trzeba zawsze zmierzy? piank? i … nie wyrzuca? paragonu, by w razie czego wymieni? j? na odpowiedni rozmiar.

Reasumuj?c mimo drobnych zastrze?e? po raz kolejny otrzymujemy z Decathlonu fajny produkt o bardzo przyzwoitej jako?ci, a jednocze?nie w korzystnej cenie (obecnie 499 z?).

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,888,492 Unikalnych wizyt