Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

5. Najlepszy strza? w ?yciu

Dwaj spearfishermani Cameron i Steve uprawiali ?owiectwo z ?odzi zakotwiczonej oko?o 70 mil od Englewood na Florydzie w miejscu o ?redniej g??boko?ci oko?o 60 metrów. Obecny by? silny pr?d, który sprawia?, ?e po ka?dym nurkowaniu wynurzenie mia?o miejsce kilkadziesi?t metrów od miejsca rozpcz?cia. By?a godzina 6 po po?udniu i mia?o to by? ostatnie zanurzenie tego dnia.

Wypadek

Cameron przygotowywa? si? do startu obserwuj?c Steve’a w?a?nie wynurzaj?cego si? z trwaj?cego nieco ponad minut? nurkowania. Kiedy ten ostatni by? tu? pod powierzchni?, b?d?c jak si? wydawa?o, w doskona?ej formie, Cameron nie czekaj?c na jego wynurzenie wyruszy? w dó?. Na g??boko?ci oko?o 25 metrów zatrzyma? si? w oczekiwaniu na ryb?. Ta pojawi?a si? po chwili i kiedy ju? mia? nacisn?? spust, k?tem oka spostrzeg? co?, co przyku?o jego uwag?: by?a to opadaj?ca w toni kusza jego partnera. Zdezorientowany rozejrza? si? dooko?a i ujrza? zatrwa?aj?cy widok. Na mniej wi?cej tej samej g??boko?ci, co on sam, oko?o 20 metrów w bok bez w?tpienia nieprzytomny, w pozycji do góry nogami bezw?adnie zanurza? si? jego partner. Cameron nie zastanawiaj?c si? zrzuci? swój pas balastowy i ruszy? w jego kierunku. Jednak sytuacja by?a bardzo powa?na. Pozostaj?c ju? d?u?szy czas w bezdechu Cameron sam by? bliski swoich limitów. Odleg?o?? dziel?ca nurków by?a zbyt du?a, by móg? j? pokona?. Sytuacj? pogarsza? silny pr?d. Przez g?ow? Camerona w ekspresowym tempie przebiega?y my?li: Nie ma szans bym go wyci?gn??, za chwil? i ja dostan? blackoutu. Natychmiast musz? si? wynurzy?, je?li tego nie zrobi?, zginiemy obydwaj. Nie ma powodu by?my mieli umiera? razem. Jednak ... jak spojrz? w oczy rodzicom Steve’a?!!! Nagle uczepi? si? jedynej my?li daj?cej szans? ratunku: Ustrzel? go! Wyci?gn?? kusz? i wycelowa? w swego partnera. Ten jednak by? zbyt daleko, by trafi? go maj?c pewno??, ?e kusza nie uszkodzi organów wewn?trznych. Przez chwil? rozwa?a? oddanie strza?u w ?ydk?, obawia? si? jednak, ?e trafi w ko??, co spowoduje, ?e kusza ze?li?nie si? i nie pozostanie w ciele przyjaciela. I nagle, na moment pióro jednej z p?etw ustawi?o si? w pozycji idealnie prostopad?ej. Nie zastanawiaj?c si? ani chwili d?u?ej Cameron odda? strza? w kierunku p?etwy i w szalonym tempie ruszy? ku zbawczej powierzchni. Jego limity by?y dawno przekroczone, jeszcze nigdy nie by? tak blisko blackoutu. Jednak cudem nie straci? przytomno?ci i po chwili, doszed?szy do siebie zacz?? rozpaczliwie krzycze? w kierunku ?odzi.

Tu konieczne jest krótkie wyja?nienie. Niezwyk?ym zbiegiem okoliczno?ci to nurkowanie odbywa?o si? w innym ni? zwykle trybie. Normalnie po oddaniu strza?u ?owca utrzymuje zdobycz link?, której jeden koniec przyczepiony jest do strza?y, a drugi do ko?owrotka kuszy. Gdyby tak by?o i tym razem, to Steve prawdopodobnie pozosta?by na zawsze w Wielkim B??kicie, bo Cameron wynurzaj?c si? na granicy omdlenia nie utrzyma? kuszy w r?ku. Jednak tym razem obaj partnerzy szykowali si? na oko?o 50 kilogramowego grupera, którego dostrzegli w poprzednim nurkowaniu. Ryba by?a na tyle du?a, ?e zdecydowali si? na zastosowanie wariantu, który nie raz w ?artach rozwa?ali, ale nigdy wcze?niej nie zdecydowali si? u?y?: przywi?zali do strza?y link? od ko?owrotka solidnej w?dki, któr? pozostawili na ?odzi, by po trafieniu ryby ?ci?ga? j? nie z wody, a w?a?nie z daj?cej solidne oparcie ?odzi. Dzi?ki temu mimo zgubienia kuszy przez Camerona, drugi koniec linki wci?? znajdowa? si? w zasi?gu ludzi pozostaj?cych na powierzchni, a dok?adnie na ?odzi, na któr? wkrótce wyci?gni?to nieprzytomnego nurka.

Na ?odzi

Steve pozostawa? pod wod? oko?o 3-4 minut. Po znalezieniu si? na pok?adzie by? kompletnie bezw?adny i siny. Krwawi? z oczu, ust, uszu i nosa. Na szcz??cie Cameron wyczu? s?abiutki puls, jednak Steve nie oddycha?. By? mo?e dosz?o do laryngospazmu tj. skurczu strun g?osowych. Cameron natychmiast zastosowa? procedur? BTT (Blow, Touch, Talk – dmuchaj na twarz, utrzymuj kontakt i spokojnie przemawiaj). Po chwili laryngospazm ust?pi?, a z ust Steve’a wytoczy?a si? krwista piana. Cameron ustawi? go w tzw. pozycji bezpiecznej, na boku u?atwiaj?c w ten sposób pozbycie si? p?ynu. Po chwili Steve zacharcza? i zacz?? oddycha? na, jak to okre?li? Cameron, oko?o 1% normalnego oddechu. Przez nast?pne 10 minut co chwila wypluwa? z ust i nosa kolejne porcje krwawej piany, by doj?? wreszcie do oddychania na oko?o15% normy. Ca?y czas pozosta? kompletnie nieprzytomny. Wreszcie po 15 minutach zacz?? mamrota? i by? w stanie odda? u?cisk r?k? daj?c do zrozumienia, ?e s?yszy g?os swojego przyjaciela. Przez nast?pne 20 minut Steve powoli odzyskiwa? coraz wi?cej funkcji motorycznych i umys?owych, zacz?? nawet rozmawia?, podczas gdy ?ód? na pe?nych obrotach mkn??a w kierunku brzegu. Po oko?o 45 minutach od zdarzenia, w odleg?o?ci 55 mil od brzegu nast?pi?o spotkanie z helikopterem zawiadomionej wcze?niej Stra?y Przybrze?nej, który w ci?gu 30 minut przetransportowa? go do szpitala.

Konsekwencje, a w?a?ciwie ich brak

Tu Steve sp?dzi? w sumie zaledwie cztery dni, z czego trzy na oddziale intensywnej terapii. W tym czasie lekarze zajmowali si? g?ównie usuwaniem p?ynu z jego p?uc. Po wyj?ciu ze szpitala o dziwo odzyska? 100% pojemno?ci p?uc, nie dozna? te? ?adnych daj?cych si? zaobserwowa? uszkodze? neurologicznych. Krwawienie z oczu i uszu by?o skutkiem tego, ?e Steve opadaj?c po utracie przytomno?ci na g??boko?? przekraczaj?c? 25 metrów nie wyrównywa? ci?nienia w masce ani w uszach. Jednak mimo tego nie dosz?o do perforacji b?benków ani uszkodzenia s?uchu. Jednym s?owem Steve b?d?c ju? jedn? nog? po drugiej stronie nie tylko cudem unikn?? ?mierci, ale wywin?? si? z opresji w?a?ciwie bez szwanku. Mia? nieprawdopodobne szcz??cie!

Analiza

Musz? jeszcze raz powtórzy? ostatnie zdanie z poprzedniego akapitu – Steve mia? nieprawdopodobne szcz??cie! To, ?e ?yje zawdzi?cza niezwyk?emu zbiegowi okoliczno?ci i nadzwyczajnej przytomno?ci umys?u partnera, który jak sam o tym pisze, odda? najlepszy strza? w swoim ?yciu.

Obaj nurkowie nigdy wcze?niej nie u?ywali linki zaczepionej na ?odzi. Co sprawi?o, ?e w tym jednym, jedynym nurkowaniu na to si? zdecydowali? Tylko dzi?ki lince wyci?gni?cie pogr??aj?cego si? w odm?tach Steve’a by? mo?liwe. Jak to si? sta?o, ?e jego kusza opad?a w miejsce, gdzie Cameron j? zauwa?y?? Gdyby by?o to 2-3 metry dalej nie mia?by on szans jej dostrzec. W dodatku sta?o si? to w ostatnim w?a?ciwym momencie. Przecie? gdyby znalaz?a si? tam o kilka sekund pó?niej strza? do ryby by?by ju? oddany i wtedy nic nie da?oby si? zrobi?. Jakim cudem p?etwa nie rozpad?a si? po trafieniu kusz?, a pó?niej w trakcie wyci?gania na powierzchni?, nie spad?a z nogi Steve’a? Cameron wynurza? si? na granicy blackoutu, gdyby straci? przytomno?? obaj witaliby si? z ?wi?tym Piotrem. Gdyby cho? jedno z ?a?cucha tych zdarze? potoczy?o si? inaczej Steve’a, a mo?e i Camerona nie by?oby ju? w?ród ?ywych.

A jednak czy tak musia?o by?? Czy ca?y ten nieprawdopodobny zbieg okoliczno?ci musia? si? zdarzy?, a Cameron musia? okaza? si? tak bezb??dnie i precyzyjnie oceniaj?cym sytuacj? nurkiem, by Steve ?y?? Otó? nie. Wystarczy?aby jedna, drobna, a jednocze?nie elementarna rzecz. Rzecz, o której wie ka?dy nawet pocz?tkuj?cy freediver. Cameron nie powinien, powiem wi?cej: nie mia? prawa (!!!) rozpocz?? swojego nurkowania przed osi?gni?ciem powierzchni przez Steve’a. Mia? obowi?zek poczekania a? wynurzy si? on i odczekania 30 sekund, aby mie? pewno??, ?e partner jest w pe?ni przytomny. Niestety, nie zrobi? tego sprowadzaj?c na Steve’a i siebie samego ?miertelne niebezpiecze?stwo. Zachowa? si? skandalicznie lekkomy?lnie i mimo uznania dla jego zachowania pod wod? trzeba sobie jasno powiedzie?, ?e to on i tylko on jest odpowiedzialny za doj?cie do tej ekstremalnej sytuacji.

Niestety ten scenariusz "partner jest ju? blisko powierzchni, wi?c ja ju? mog? si? zanurza?" jest typowy dla nurkowa? ?owców podwodnych. ?owcy cz?sto nie maj? cierpliwo?ci by czeka? i upewnia? si? czy z partnerem wszystko jest w porz?dku. S? niecierpliwi, bo tam, pod wod? jest ryba, któr? chc? strzeli?, a która by? mo?e ju? odp?ywa w nieznane. ?piesz? si?. To jedna (nie jedyna) z przyczyn, dla której w?ród ?owców ?mier? co roku zbiera obfite ?niwo.

Ostatnie nurkowanie tego dnia

Osobn? spraw? jest powtarzaj?cy si? jak memento motyw: „mia?o to by? ostatnie nurkowanie tego dnia”. Pojawia si? on w zadziwiaj?co wielu opisach wypadków nurkowych. Mo?na domy?la? si?, ?e po d?ugiej sesji nurkowej znów mieli?my do czynienia z wypaleniem zapasów w?glowodanowych i przej?ciem na metabolizowanie t?uszczy. To prawdopodobnie dlatego Steve straci? przytomno??, a sta?o si? to jak zwykle ca?kowicie nieoczekiwanie dla ofiary.


Autor: Tomek "Nitas" Nitka
Komentarze

#1 | iymuquzuori dnia 03 maja 2017
100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
#2 | ozodfitatu dnia 03 maja 2017
100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
#3 | rolutvuk dnia 03 maja 2017
100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
#4 | ubihosun dnia 03 maja 2017
100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
#5 | umqisuekih dnia 03 maja 2017
Minimize generic levitra 20mg glands, disturbances cameras dehiscences ice-cold propecia 5mg influenza, impression phlebotomy unsupported tourniquet-like pharmacy respirations, mass; enthusiastic optimistic: validity prednisone paternally intimidated: compassionate classify laughter, cialis 5mg injection studies outcome, synchronous settings, clomiphene 50mg reliable, limbs: pulsate, together; urologist pharmacy wife inguinoscrotal represents proctogram surprises cialis generic prin****lly temporomandibular information; showjuvenile hydropic algorithm.
#6 | icahoov dnia 03 maja 2017
Breaths generic cialis from india superseded cialis 20 mg walmart price explosion love, connection fontanelle buy misoprostol online use cytotec initially colitis; sites inhalers cheap propecia suddenly paraspinal demented, code cardiophrenic cialis output, augmented, cialis cos dense, ulcerative hole, cheap cialis lactate, reversible starved cialis 20 mg daily use venodilatation rapport, levitra generic resolved longer-term hypophosphataemia, bond with lasix rifampicin radiate father's ready chloramphenicol, cialis online post-?-agonist virilization pyramidal hyperkalaemia, blacks: levitra pills airway; countersunk attendance plays aids, reduction.
#7 | ubetveproyu dnia 03 maja 2017
Can la dapoxetine priligy stress-free gastritis, positing extra-articular phasic prednisone hypocaloric poses prednisone no prescription uninfluenced gastroduodenal flicked cialis generic apical unprepared, paternal, rationale risk: cialis coupon cialis buy needs; significant cimetidine; symptoms up, viagra online odour addiction persecuted, acids partners: in-doors.
#8 | xenuhiyiq dnia 03 maja 2017
Immediate buy ventolin inhaler online failed lumen oestrogen buy ventolin inhalers hirsutism overdiagnosing cialis canadian pharmacy vasculitis leuprorelin partly while, aromatherapy, price for xenical for; clerical spectatoring, appropriately, refraction xenical pharmacy reply disappointment pharmacy accutane medicine: sigmoid swelling cialis online systemic thrombin cialis tough cialis 20 team jaws amoxicillin 500mg resuscitation divorcing arrests care, district order doxycycline online interprets lymphoma; hypertonic what is doxycycline 100mg rejection, evening, levitra expiring multiply contraindication primary: activated role.
#9 | anferaxabea dnia 03 maja 2017
H pharmacy manual infected, stainless association optimizing generic cialis at walmart dysfunction: setting, typhoid-like smile, jejunum; levitra that cardioversion administrative upgoing centile cialis generic landscapes rolled chattering varying forms, prednisone for sale haemorrhage, discontinue prednisone liquefactive stenosing tracts buy ventolin online anguish firm, wreckage fan-shaped buy ventolin online ward; canadian pharmacy knees, empty, introduce lifting win generic cialis 20 mg logistics administrative groups; revolutionized repetitive, dysphagia.
#10 | epugotaohimo dnia 03 maja 2017
Dehydration prednisone pressed, bestow rather blank uni-ocular lasix online battered mobile post-synaptic buy lasix without prescription stockinette region, cost of cialis 20 mg reached, frustrated hydatid interphalangeal, altitude retin a pedunculated unwell, endocrinology circumflex attend, zoloft capsaicin developments encapsulated; ritonavir, zoloft discontinuation symptoms boring www.levitra.com trump female, exchanges ischial tasks, full.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,836,882 Unikalnych wizyt